Announcement title

University of the Arts Helsinki

Open position: Professor of acting (in Swedish)

Konstuniversitetet är en öppen mötesplats för konstarterna, ett kritiskt universitetssamfund för modiga förnyare och experter på tradition. Vi skapar en unik miljö där konstnärer får utvecklas och stärker konsten och dess förändringskraft. Konstuniversitetet är ett av världens ledande universitet inom scenkonst och består av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. Vi har sammanlagt cirka 2000 studerande och 60 professorer och antalet årsverken uppgår till 700.


Konstuniversitetets Teaterhögskola (Helsingfors) söker

professor i skådespelarkonst (på svenska)

med ett föränderligt ansvarsområde för en tidsbunden femårsperiod som börjar 1.1.2021.

Professorsuppdraget med föränderligt ansvarsområde innebär att främja konstartens förnyelse, skapa nya öppningar samt säkerställa fältets nyaste strömningar och tillämpningen av dessa inom undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Beskrivning av anställningen

Anställningen som professor i skådespelarkonst är ett uppdrag vid utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska, som i en rytm av vartannat eller vart tredje år antar 10 - 12 studerande. Läsåret 2019–2020 är de studerandes antal 24.

Professorns uppgifter definieras i Universitetslagen (558/2009) enligt följande: Professorerna ska bedriva och leda vetenskaplig forskning eller konstnärligt arbete, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens eller konstens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område.

Därutöver skall professorn i skådespelarkonst som ledare för utbildningsprogrammet

 • leda, befrämja och utveckla utbildning och forskning inom sitt område i samarbete med övrig universitetspersonal
 • delta aktivt i internationell och samhällelig interaktion
 • delta i utvecklingen av Teaterhögskolan och Konstuniversitetet enligt universitetets strategi
 • leda och utveckla utbildningsprogrammet tillsammans med andra utbildningsprogram och deras personal enligt undervisningsplanen som träder ikraft 1.8.2020  
 • undervisa och handleda samt ansvara för planeringen av urvalsproven och juryarbetet
 • verka som förman och ansvara för ekonomin
 • ansvara för att undervisnings- och rekryteringsärenden behandlas i samråd med personal och studerande
 • ansvara för att utvärdering samlas in kontinuerligt och beaktas i verksamheten
 • förhandla och godkänna verksamhetsplanen och budgeten samt andra avtal inom sin befogenhet   
 • delta i handhavandet av Konstuniversitetets och Teaterhögskolans administrativa ärenden
 • aktivt följa sitt område samt utveckla sin konstnärliga och pedagogiska kompetens

Professorns uppgifter framgår mer detaljerat i den arbetsplan som utformas inför varje läsår. Den totala arbetstiden uppgår till 1 624 timmar per läsår.

Behörighets- och kompetenskrav

För att bli vald till professor krävs doktorsexamen eller motsvarande konstnärliga meriter, bred undervisningsförmåga och pedagogisk behörighet, förmåga att ge undervisning som baserar sig på visionär konstnärlig verksamhet och/eller forskning samt erfarenhet av att utveckla undervisning.

Dessutom förutsätts erfarenhet av att utveckla och leda konstnärlig verksamhet, av inhemskt och internationellt samarbete, av nätverkande, av samhällsorienterat arbete samt av att ansöka om finansiering. 

Kriterierna för rekrytering har definierats närmare i utvärderingsmatriserna som du kan bekanta dig med på universitetets webbplats. Du kan också bekanta dig med undervisningsplanen.

Utöver de ovannämnda behörighets- och kompetenskraven förutsätts att den som anställs som professor i skådespelarkonst har visionär kompetens och en gedigen och bred erfarenhet av olika delområden inom skådespelarkonsten. Anställningen kräver också utmärkt samarbetsförmåga samt att den som anställs åtar sig uppdraget på heltid.

Vid bedömningen beaktas undervisningsförmågan enligt den dokumentation som finns till hands samt enligt ett separat undervisningsprov. Undervisningsprovet ordnas 8.9.2020 i Konstuniversitetets utrymmen i Helsingfors.

Språkkunskap

Undervisningsspråken vid Konstuniversitetet är finska, svenska och engelska. Undervisningsspråket för professorn i skådespelarkonst är svenska. Av den som anställs som professor i skådespelarkonst (på svenska) krävs utmärkta kunskaper i svenska och minst tillfredställande kunskaper i engelska eller finska. Språkkunskapen bedöms i förhållande till arbetsuppgifterna och påvisas i undervisningsprovet. Konstuniversitetet kan bevilja dispens från dessa språkkunskapskrav.

Lönesättning

Lönen för anställningen motsvarar kravnivå 8 för undervisnings- och forskningspersonal enligt gällande lönesystem för universitet. Därtill hör en personlig löneandel som bestäms av den individuella arbetsprestationen. Månadslönen i början av heltidsanställningen (100 %) är ca 5 200–5 700 € beroende på den anställdas erfarenhet och kompetens.

Ansökan

Skicka din ansökan på engelska senast 24.5.2020 kl. 23:59 (UTC +2) via Konstuniversitetets elektroniska rekryteringssystem. Du får en kvittering efter att du har skickat in ansökan (kontrollera även din skräppost om din kvittering inte kommit).

Ansökan ska innehålla följande bilagor i PDF-format:

 1. ett fritt formulerat motivations-/ansökningsbrev där den sökande redogör för sin syn på utövandet av anställningen
 2. kort presentation av den sökande (ca 500 ord) och meritförteckning
 3. en undervisningsportfolio (anvisningar för att skapa en portfolio)
 4. en konstnärlig portfolio där högst tre (3) konstnärliga verk som bedöms relevanta för anställningen finns beskrivna
 5. en eventuell publikationsförteckning samt publikationer i högst tre (3) exemplar

Utan att riskera sökandes jämlika behandling har Konstuniversitetet rätt att lämna anställningen obesatt eller förlänga ansökningstiden.

Vidare information

 • Närmare upplysningar om anställningen lämnas av dekan Maarit Ruikka
 • Vid frågor om ansökningsförfarandet svarar HR planerare Anne Kilpeläinen, tfn +358 50 348 5439 eller HR manager Laura Jännes, +358 400 792 043
 • E-postadresser: förnamn.efternamn@uniarts.fi
 • www.uniarts.fi


contact: anne.kilpelainen@uniarts.fi

SARA: Society for Artistic Research Announcement service

Interested in using our announcement service ? Go here