Elisenvaara-Pieksämäki - tietosuojailmoitus

Elisenvaara-Pieksämäki tutkimushanke osana Jaakko Ruuskan tohtorin opinnäytettä Tunnistamaton toiseus - valtasuhteet ja empatia -tutkimushanketta Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan.

**TIETOA TUTKIMUKSESTA ** Millaisia vaikutuksia Elisenvaara-Pieksämäki junaradan irtikytkemisellä on ollut elämälle radan muodostamalle alueelle. Millaisia elämäntapoja irtikytkemisestä on seurannut? Millaista kokemuksellista tietoa suljettuun junarataan sisältyy? Voidaanko irtikytketyt rautatien osat ottaa taiteellisen tutkimuksen keinoin uuteen käyttöön ja luoda uusia toiminnanmuotoja alueelle, joka talouden näkökulmasta on muuttunut hyödyttömäksi? Miten alueen uusi käyttö tulisi neuvotella niin, että kunnioitetaan alueen ihmis- ja ei-inhimillisten asukkaiden elämää? Tutkimushankkeen taiteelliset ulostulot ovat esityksiä ja/tai kuvataiteellisia teoksia ja niitä voidaan esittää erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja museoissa, sekä televisiossa ja ne voidaan arkistoida myöhempää tutkimusta varten. Valmiin tutkimuksen digitaalisessa muodossa olevat tulokset julkaistaan taiteellista tutkimusta varten luodussa Research Catalogue verkkoportaalissa, jonne myös digitaalinen aineisto arkistoidaan. Research Catalogue on avoimen lähdekoodin verkossa toimiva taiteellisen tutkimuksen alusta ja arkisto taiteelliseen tutkimukseen, jonka jäseniä ja ylläpitäjiä ovat mm. Taideyliopisto ja Aalto-yliopisto. Research Catalogue valvoo arkistoitavan aineiston tekijänoikeuksia ja suojaa aineistoa Linux-pohjaisessa käyttöjärjestelmässä. Tutkimushankkeen ulostulojen kaikkia ulostulojen muotoja ja julkaisufoorumeja ei tutkimuksen luonteen vuoksi voida ennakoida.

Tutkimuksen rahoitus Jaakko Ruuska on saanut Suomen Kulttuurirahaston 3-vuotisen työskentelyapurahan tohtorin opintoihinsa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Elisenvaara-Pieksämäki tutkimushanketta on tukenut myös Taideyliopisto. Hankkeen taiteellisia osia ovat tukeneet Toisissa tiloissa ry sekä Alfred Kordelinin Säätiön Savonlinnan rahasto.

Haastattelusta ei makseta palkkiota. Tutkimukseen ja haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Jos tutkimustilanteessa sanoitte jotain, jota ette halua julkiseksi, sitoudumme tuhoamaan sellaisen materiaalin saattamatta sitä kolmansien osapuolien tietoon. Kun olette hyväksyneet teoksen osaltanne, teos julkaistaan. Kertaalleen hyväksyttyyn teokseen ei ole mahdollista esittää enää jälkeenpäin muutoksia.Haastattelu-tilanteessa paikan päällä ovat Jaakko Ruuska ja mahdollisia avustajia.

1. Henkilötiedot, joita tutkimuksessa voidaan kerätä muilta kuin sinulta

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

Radanvarren asukkaiden henkilötiedot, ensi-sijaisesti kotipaikka Rataa koskevien historiallisten henkilöiden tiedot Hankkeen taiteellisiin ulostuloihin osallistuneiden ihmisten henkilötiedot, ensisijaisesti nimi, tehtävä tutkimuksessa ja mahdollinen kotipaikka Hankkeen taustatyöhön liittyvien ihmisten henkilötiedot

Ja ne on saatu seuraavista lähteistä: Haastattelut (Suomi, Venäjä) Suostumukset taiteellisiin ulostuloihin osallistuneilta (Suomi, Venäjä) Historialliset julkaisut (Suomi, Venäjä) sanomalehdet (Suomi, Venäjä) Yksityiset ja julkiset arkistot (esim. maakunta-arkistot, erilaisten museoiden arkistot jne. Suomessa ja Venäjällä) ** 1. Kenelle tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja luovutetaan?

I) Osapuolet. jotka käsittelevät henkilötietojasi lukuumme

Jos tutkimusaineisto päätetään luovuttaa johonkin tutkimuksen tuottavaa tietoa kokoavaan arkistoon, luovutetut henkilötiedot jaetaan edelleen siihen arkistoon, johon tutkimusaineisto hankeen lopuksi luovutetaan.

II) Osapuolet, jotka määrittelevät henkilötietojesi käsittelyn yhdessä Taideyliopiston kanssa

Jos Taideyliopisto määrittää käsittelyn tarkoitukset yhdessä jonkin toimijan kanssa, on Taideyliopisto yhteisrekisterinpitäjä. Yhteisrekisterinpitäjyys tulee määritellä sopimuksin, joissa sovitaan yksityiskohtaisesti vastuut ja velvollisuudet. Mikäli yhteisrekisterinpitäjyys tulisi kyseeseen, niiden ehdoissa noudatetaan tämän ilmoituksen ehtoja.

***III) Osapuolet, jotka määrittävät henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset itsenäisesti ***

”Elisenvaara-Pieksämäki” hankkeesta syntyvät teokset ja tutkimusmateriaalit on tarkoitus saattaa aihetta tutkiviin arkistoihin, sekä tahoille, jotka voivat edelleen julkaista tutkimustuloksia. Tässä vaiheessa arkistoja ei kuitenkaan ole voitu nimetä, sillä neuvotteluja ei aineiston luovuttamisesta ole tehty. Taiteellisen tutkimuksen erityisluonteen takia ei voida etukäteen sanoa, millaista ja missä muodossa olevaa tietoa tutkimus tuottaa – ja millainen arkisto mahdollisesti kokoaisi sellaista tietoa. Siksi arkistoa ei voida nimetä etukäteen.

2. Tietojesi siirto kolmansiin maihin

Tietojen siirto kolmansiin maihiin koskee tässä tutkimuksessa ensi-sijaisesti tilanteita, joissa henkilötietoja jaetaan käyttäen pilvipalveluita, joiden palvelimet sijaitsisivat kolmansissa maissa.

Tietojen siirrossa kolmansiin maihin noudatetaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta, joka määrittelee tietojen siirtoa kolmansiin maihin artikloissaan 45, 46, 47 ja 49. Artikla 45 esittää Euroopan Unionin tietosuojaasetuksen yleiset periaatteet tietojen siirrossa kolmansiin maihin. Artikla 46 määrittelee ”asianmukaiset suojatoimet” joita on noudatettava, mikäli Euroopan Unioni on katsonut että artiklan 45 kohdan 3 mukaista päätöstä kolmannen maan riittävästä tietosuojasta ei ole tehty. Artikla 47 määrittelee tietosuoja-asetuksen yrityksiä koskeva säännöt ja artiklan 49 kohta määrittelee säännöt, jota noudatetaan erityistilanteita koskevissa poikkeuksissa.

3.** Millä toimilla tietojasi suojataan?**

Tutkimuksella on tutkimussuunnitelma. Tutkimuksen vastuuhenkilö on: Jaakko Ruuska. Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

4. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Pyrkimyksenä on saattaa tutkimusaineisto ja henkilötietosi FAIR DATAn (Finable, Accessible, Interoperable and Resuable) tieteellistä tutkimusta edistäviin arkistoihin, josta aineisto on käytettävissä myöhemmässä tieteellisessä tutkimuksessa sekä taiteellisessa työssä toistaiseksi, ei kuitenkaan käytettävissä kaupallisiin tarkoituksiin.