CLIMATE-JUST WORLDINGS

SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA:

Hela samhället står inför en stor omställning för att vi skall kunna minska vår klimatpåverkan. Detta forskningsprojekt syftar till prova sådana omställningar genom att verka i den konstnärliga traditionen att gestalta fiktiva alternativa världar, att ställa frågor till världen; varför den är som den är, varför den inte skulle kunna vara på ett annat sätt och hur den skulle kunna bli i framtiden.

Tänk om det fanns en mekanism som förhindrade att jag använde mer resurser än vad som tillfaller min lott i ett hållbart ekosystem. Hur skulle en sådan klimaträttvisa påverka mitt konstnärskap? Hur kan jag arbeta med konstnärliga kontrakt eller manifest för att prova en sådan hypotes? Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka dessa frågor. Genom att tillsammans med hållbarhetsforskare utforma ett begränsande ramverk som jag kallar PRODUKTIONSVÄRLD vill jag skapa ett slags konceptuellt forskningsrum där jag skall bedriva min konstnärliga praktik.

Hur skulle en fiktiv värld där framtida generationer har möjlighet att ingripa mot oss i vår tid, kunna gestalta sig? Och hur skulle berättelser om miljö kunna ta form i en sådan BERÄTTELSEVÄRLD? Dessa frågor vill jag undersöka genom att gestalta en fiktiv värld med hjälp av text ljud och bild. Det är arbetet med denna BERÄTTELSEVÄRLD jag kommer att bedriva i min PRODUKTIONSVÄRLD. Definierandet av BERÄTTLESEVÄRLDEN kommer att ske med genom rollspelsworkshops tillsammans med experter från olika fält.

Världsbyggande, att skapa fiktiva världar (berättelsevärldar) har blivit ett allt vanligare arbetssätt inom filmindustrin, särskilt i så kallat transmedialt berättande där det skapas allt från böcker till filmer till leksaker utifrån ett och samma grundkoncept. Att berättelsevärldar blivit ett vanligt verktyg inom filmindustrin som en utgångspunkt för att utveckla berättelser framstår som logiskt med tanke på det akuta behovet att ompröva våra föreställningar om miljö och värld. Den största, mest irreversibla och akuta frågan idag är den om miljö och klimat. Dock saknar jag exempel där dessa möjligheter tillvaratas. Genom att föra in nya teorier om miljö och natur i världsbyggandet vill jag bidra till den kreativa omförhandlig av naturbegreppet som pågår i många fält och därmed utveckla typer av berättande som kan spegla vår nuvarande klimatsituation. Gamla konventioner står i vägen för skildringar av den nya roll miljön spelar i vår värld. Berättande utan tydlig fiende eller berättelser med extremt långa tidsperspektiv som tycks långsamma utifrån en människas livscykel är exempel på utmaningar, även skildringar där miljön får spela andra roller än som passiv bakgrund till drama mellan människor är få.

I mitt konstnärskap har jag utforskat naturens och miljöns transformationer i relation till konst och berättande i en mängd arbeten och i detta projekt vill jag bygga vidare på det. I mitt tidigare forskningsprojekt Animated Ecology[1] utforskade jag hur jag kan förhålla mig till min omgivning och miljö genom konsten. Om hur ekologin och relationen mellan natur och människan förändras idag och om hur jag deltar i dessa förändringar genom animationspraktiker. I mitt pågående forskningsprojekt Silurernas Återkomst[2] gestaltar jag en fiktiv värld som ett sätt att utforska och utveckla berättelser om den hämnande jorden, denna typ av berättelse där Jorden på olika sätt hämnas människans rovdrift på naturresurser, som började formulerades redan i gruvindustrins barndom.

Att skapa konst hjälper oss att föreställa oss, och om vi kan föreställa oss något kan det bli verklighet. På det sättet har konst alltid haft en politisk potential. Men idag befinner vi oss i en värld som är i grunden, till och med på geologisk nivå formad av människors aktivitet. Inte konstigt då att fakta och sanning tycks så irrelevant i vår samtid, när vi (mänskligheten) själva tycks kunna omforma världen & vad som därmed är sant. Våra föreställningar & berättelser leder till förändring och omformning något jag vill ta tillvara på för att prova en klimaträttvis omställning.


 

[1] Animated Ecology:

 https://www.researchcatalogue.net/view/265814/265815

 

[2] Silurerernas återkomst:

https://www.researchcatalogue.net/view/384069/402780

References & related projects