DIG IT UP AND PUT IT IN A BAG


Curator Statement by Marit Paasche

 

Matter, Gesture, and Soul er et kryssdisiplinært forskningsprosjekt som undersøker om samtidskunst kan danne berøringspunkter med arkeologi. Prosjektet har etablert et samarbeidsmiljø der kunstneriske, poetiske og vitenskapelige uttrykk møter prehistorisk «kunst», og vil tenke høyt rundt hvordan vi møter sporene fra menneskelig aktivitet fra neolittisk og mesolittisk tid.

Naturen har vært menneskehetens følgesvenn all den tid vi har vært på kloden. Abalone-skjell, rester etter oker, de geometriske rissene i steinformasjonene fra Fontainebleau, tegningene fra hulene i det Sørlige Afrika, passasjegravene fra Newgrange og spor fra vår mere umiddelbare fortid; alt vitner om hvordan vi har forholdt oss til hverandre og til de fysiske omgivelsene.

For å endre måten vi innvirker på jordas økosystemer, er det avgjørende å finne nye tankesett. Vi graver i fortida for å finne en ny fremtid, vi graver for å lære oss å omsette sansning i ny forståelse. All forskning dytter på tanken. Det er målet. Men vi vet også at når tanken finner en stemme og trer ut i verden som kunnskap, er det gjerne et resultat av en kollektiv anstrengelse som ofte løper på tvers av flere fagfelt.

Kunst er et fagfelt som samler og presenterer uten strenge premisser, metoder eller krav til vitenskapelighet. Kanskje kan det sammenlignes med en veske, et elastisk nett eller en beholder, der våre funn og bearbeidelser samles og bæres. Vi graver, høster, putter det i vesken og går videre. Av og til har vi også behov for å stoppe opp, tømme innholdet ut og dele det med andre, mens vi rådslår over neste dag.  

                                                ---

Matter, Gesture, and Soul is a cross-disciplinary research project investigating the extent to which contemporary art can cultivate points of contact with archeology. The project has established a collaborative environment in which artistic, poetic and scholarly work, in dialogue with prehistoric ‘art’, explores ways in which we respond to the traces of human activity from the Neolithic and Mesolithic eras.

Nature has been humanity’s companion throughout our existence on earth. Abalone shell, ochre residue, the geometric markings on the rocky formations at Fontainebleau, rock art in Southern Africa, the passage tombs at Newgrange, and traces from our past all testify to the myriad ways human beings have interacted with each other and their physical surroundings over the course of our existence.  

If we are to change the way we impact the earth’s ecosystems, it is imperative that we find a new mindset. We are digging up the past in search of a new future, we dig to learn how to transform perception into new understanding. All research disrupts thought; that is the point. But we also know that when ideas find a voice and step out into the world as knowledge, it is frequently the result of collective effort that spanned a gamut of disciplines.

Art is a discipline that collects and presents without the strict premises, methods or requirements of scientific inquiry. It can perhaps be compared with a string bag, tote or carry-all in which all our findings and processing can be gathered and carried further. We dig, we reap, we put stuff in our bags and move onward. Now and then we feel the need to stop for a moment, empty our bags of their contents and share them with others as we discuss the days to come.