15

 

 

 

 


 

16

  

 

 

 


  

17

 

 

 

 

 

 


 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

 

 

 

21
 

22


 

 

 

 

23


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

1
2


 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 


 

 5

 

 

 

 

  

 

 

6

 

 

 

 

 

 

  


 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 12

 

 

 

 

 

 

 


 

 

13

 

 

 

 

  

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sverige såväl som i Tyskland, Nederländerna och Polen – där ställningarna

också är vanliga – tycks de även ha tagits i anspråk för helt andra ändamål

än för att piska (även under perioder då piskandet pågick med få pauser

hela dagen i ända). 
En morgon i Berlin hänger sig Walter Benjamin ännu en gång åt ljudet av

mattpiskningen ”som var underklassens idiom, det verkligt vuxnas, som

aldrig avbröts, höll sig till saken, ibland gav sig tid, lojt och dämpat var i

stånd till allt, ibland föll in i en otrolig galopp, som om man skyndade sig

därnere inför regnet” (Benjamin: 1994/1950). Stadsbanans och piskningens

rytm tränger sig in genom fönstret till den borgerliga våningen och vaggar

honom till sömns: någon gång kring 1900.

 

 

 

Piskningen vaggar Benjamin till sömns i Berlin och får en upprörd läkare

i Göteborg att skriva en insändare om det outhärdliga oljudet som är spec-

iellt skadligt för de sjuka och nervsvaga i samhället. Läkaren beskriver hur

denna konsert tycks pågå utan uppehåll och uppmanar husmödrarna att de

(även om renlighet är en dygd) bör piska lite mer sällan. Varannan vecka

räcker. (Göteborgs Aftonblad:1899) 

 

 

 

Att piska mattor är en handling i syfte att avlägsna smuts, eller för att

använda kulturantropologen Mary Douglas (1966) begrepp matter out of

place”, malplacerad materia. Att något hamnat på fel plats fordrar att det 

har funnits en bestämd ordning att förhålla sig till från första början.

 

 

 

Städning kan ses som ett ordnande och bemästrande av naturen och är

ett sätt att visa på ett civiliserat leverne. (Det finns dock sätt att städa och

tvätta på som anses mindre civiliserade en andra. Se Roms nya urbana

städförordning.) Städning är en genuskodad syssla som traditionellt har

fallit på kvinnans lott.   

 

 

 

Inrättandet av piskplatser hör troligtvis till städernas framväxt. Mattpiskans

ornamentala form markerar ett hemmahörande i det civiliserade. Städat-

tiraljen framstår som ett objekt vars syfte snarare tycks vara att behaga

än befläckas. Kvinnan som historiskt ansetts stå närmare naturen, får till

uppgift att tämja den natur som uppstår i hemmet och omvandla den till

kultur. Mattpiskerskan, som utför handlingen som avlägsnar smuts, hamnar

däremot i en position där hon kontrollerar naturen och smutsen samtidigt

som hon därmed blir behäftad med den. 

 

 

  

Simone de Beauvoir (2002/1949) jämför hemarbetet med tortyr, likt ett

sisyfosarbete på grund av dess ändlösa repetition som fängslar kvinnan

i ett evigt nu. Det är dock även denna repetition som socialantropologen

Fanny Ambjörnsson (2018) tar fasta på när hon i sin studie om städning

föreslår en feministisk omläsning av dess praktik. Ambjörnsson beskriver

städningen som sinnebilden för den ändlösa repetitionen. Då städning

inte skapar något nytt, utan är ett omhändertagande av förfallet menar

hon att den har en annan temporalitet än den framåtskridande tiden.

Städningen rör sig snarare ”i cirklar nedåt och bakåt, mot skräpet och

avfallet.” (Ambjörnsson: 2018) 

 

 

 

Kanalisera energin från dina knän och ben till dina armar – piska. Vrid

axlarna och böj knäna. Ju djupare din axelvridning och knäböjning är,

desto mer kraft får du. Pressa benen uppåt och vrid axlarna bakåt medan

du höjer armen och din handled piskar framåt.

 

Försök inte tvinga fram kraften genom armen. Det kommer inte att fungera

och du kan skada dig. [8]

 

 

 

Produktivt, reproduktivt, improduktivt. Producera, reproducera,

implodera. 

 

Choose your position 

grab a bar that supports your weight

pull 

 

with your hands facing away from you

bend over

 

choose your position

pull yourself up 

grab the beater

 

 

  

Jag tänker på rummet och tiden och på att städningen av hemmet är bunden

till sin specifika plats – en plats som är förlagd till det privata. Piskställningen

och tvättstugan är två inrättningar där det som anses tillhöra reproduktions-

sfären förflyttas utanför hemmets väggar och tar plats i en kollektiv semi-

offentlighet.

 

 

 

När städningen köps försvinner den från det privata och hamnar i offentlig-

heten igen. De monotona uppgifterna kvarstår även när de lejs ut till andra.

Tyngden i slagen. Mattans tyngd. Städningen och andra kroppars förslit-

ningsskador.

 

 

 

Städning och tvätt är ett omhändertagande av smutsen, det vill säga det 

ovälkomna och tidens avlagringar. Ambjörnsson (2018) tar fasta på det

som hon menar är städningens omhändertagande aspekt, en omsorg om

såväl det materiella som människorna i vår omgivning, men kanske framför

allt om det som vi lämnar efter oss. Genom att ta hand om våra rester blir

det tydligt att vi är en del av naturen och materian omkring oss i en tid som

annars är fokuserad på framsteg och profit. I ljuset av Ambjörnssons studie

framträder städningens repetitiva improduktiva praktik som en motstånds-

handling – då den snarare uppmärksammar tillvarons cykliska kretslopp och

därmed även livets förgänglighet.

 

 

 

Det som idag är mest påtagligt med piskställningarna är inte deras porositet

utan snarare bristen på aktivitet. På de ställen där ställningarna fått stå kvar

ser de bortglömda ut, men i relation till städning framstår de som grådaskiga

repetitiva monument för smutsen och städande kroppar.

 

 

 

I essän Womens Time (1981/1979) reflekterar Julia Kristeva kring hur

premierandet av en linjär framåtskridande tidsuppfattning visserligen gett

kvinnor emancipatoriska rättigheter men att kvinnans relation till å ena sidan

en mer cyklisk och repetitiv tid och å andra sidan en monumental och evig

tid har förbisetts och därmed även dess radikala potential. [9] Jag läser

Kristeva och funderar på hur den tiden skiljer sig från andra monotona

cykliska skeenden? Så tänker jag på Charlie Chaplin som matas medan

bandet går, rummet i huvudet på Leslie Kaplan, cirkeln som snurrar på

datorn när jag laddar upp fotografierna och på hur tradigt det var att jobba

på restaurangen idag.

 

 

 

Jag knyter knutar. Repeterar knutar för att närma mig det familjära föremålet.

Strecken löser upp sig och tar nya former. När den tjeckiska konstnären

Kateřina Šedás mormor, efter hennes mans död, tappar intresse för livet blir

hennes oavbrutna svar till allt ”Det spelar ingen roll”. Mormodern spenderar

dagarna i sängen framför tv:n, oförmögen att engagera sig i livet omkring

henne. Genom att uppmuntra mormodern att ur minnet rita av föremål från

järnaffären i Brno, där hon arbetade som ung, når Šedá fram till henne. Trots

sitt fullständiga ointresse för tillvaron kan mormodern teckna över 500 före-

mål som hon minns från järnaffärens lager. Genom handens minne väcks

något som får mantrat om den meningslösa tillvaron att klinga ut.

 

 

 

Simone Weil såg på det enformiga som något som antingen kunde vara 

det skönaste eller det fruktansvärdaste. Hennes år på fabriken gjorde

henne uppmärksam på hur det monotona arbetet – som var präglat av

fara, trötthet, övervakning och meningslösa gester – fick intellektet och

alla sinnen att domna. Samtidigt tänkte sig Weil att fysiska rörelser gjorda

under full kontemplativ uppmärksamhet skulle kunna leda till en annan sorts

kontakt och värdighet. Dessa rörelser framstod för henne som en återglans 

av det eviga i motsats till en evinnerlighet utan omväxling. För Weil var

cirkeln ”bilden för den sköna monotonin, pendelrörelsen för den ohyggliga.” 

(Weil, Simone: 2018)  

 

 

 

Lakanen som snurrar, golvet som skuras och mattor som slås. De enformiga

repetitiva rörelserna binder kroppar i tid till varandra. En pendelrörelse bakåt

och framåt i cirklar. 

Gården, tvättstugan och piskplatsen är kollektiva inrättningar i hemmets

annars privata sfär.

 

En plats och ställning för piskning av mattor ansågs, under större delen

av 1900-talet, vara en nödvändig funktion i bostadskvarteret. I Sverige

var det fram till 1989 lagstadgat att en lägenhet i flerbostadshus skulle

ha tillgång till en piskplats inom 50 meter från bostadens entré och att

denna anordning fick delas av högst 40 hushåll [1]. Det inrättades

tvättstugor på vinden och piskbalkonger på taket.                     


 

 

I senare föreskrifter (om bestämmelser som berör stadsplanering och

nybyggnationer) nämns inte piskplatsen. Antagligen minskade behovet 

av inrättningarna i samband med att dammsugaren blev allt vanligare 

som hushållsredskap. Att det inte längre byggs mattpiskställningar i 

samma omfattning sammanfaller med att de gemensamma utrymmena

i staden har blivit färre överlag. Ännu gör sig dock ställningarna påminda

stadsbilden.

 

 

 

Jag minns att jag och min bror lekte i piskställningen på innergården till

lägenheten där vi växte upp. När jag var fem år flyttade vi till min mammas

hemland Italien, där det inte finns mattpiskställningar och inte heller ett ord

för det. Mattpiskan – den som slår tygstycket – finns däremot även här.

 

 

 

Torkningen av tvätt är strukturerad på ett annat sätt i Italien än i Sverige: 

Det finns inga piskbalkonger eller gemensamma anrättningar för att torka 

tvätt. I städer och byar hänger stycken på tork längs linor från de privata

balkongerna.

 

Idén om tvätten som väller ut ur hemmen i Sydeuropa är kantad av 

romantiska föreställningar. 2019 stiftade Roms borgmästare Virginia

Raggi nya lagar – som reglerade hur invånarna och turisterna staden

skulle bete sig – för att komma till rätta med ett ovårdat beteendelagen

förtydligades förbudet mot att tvätt inte får hänga synligt från gatan [2].      

 

 

  

Somliga golv är uppförda med sten eller kakel, andra golv är av trä. Det 

finns golv som är beklädda med mattor. Mjuka golv ger incitament till att 

ta av sig skorna. D skriver att när luften står stilla kan det hända att vatten 

glömmer att frysa vid minusgrader [3]. Jag frågar om mattpiskan och du

säger, att det enda du minns är slagen. 

 

 

 

Hemmen väller ut på gatorna och gatan vandrar in i vardagsrummet, natt

och dag, larm och tystnad samt arbetsdag och helg tränger in i varandra.

Asja Lacis och Walter Benjamins (2013/1925) Neapel är en teckning av en

porös stad och en plats där de olika utrymmena och elementen går in i

varandra. Staden beskrivs som en scen, en skådeplats där improvisationen

öppnar upp för nya möjligheter och oförutsedda konstellationer. Neapel 

definieras utrymmena i staden av hur de boende tar rummen i anspråk

snarare än genom stadsplanering

 

 

 

Jag ser om Ettore Scolas En alldeles särskild dag (1977) och inser att jag

haft fel. Jag tänker på Antonietta Taberi och Gabriele uppe på hustaket på

Viale XXI Aprile. Den 8:e maj 1939, uppe på taket i Mussolinis Rom, utbyter 

de blickar mellan lakanen som torkar medan paraden går genom staden.

 

 

 

Tvärtemot Neapels porositet kännetecknades det moderna svenska 

projektet av en rationell och funktionalistisk stadsplanering där arkitekturen 

utgick från funktioner. Inrättandet av piskplatser var en sådan.

 

 

 

Hemmets betydelse i Sverige i likhet med många andra länder – kom att

ändras i och med moderniteten och välfärdsstatens framväxt. Genom att

förändra hemmet tänkte man sig att man kunde ändra på människors 

beteenden och på sikt samhället i stort.

 

Bostäderna i Sverige ansågs hålla en med europeiska mått låg standard. 

Folk levde trångbott, sjukdomar och löss spreds och många bostäder

saknade rinnande vatten samt var fuktiga, dragiga och mörka. [4] 

 

 

 

Under 1930-talet sker flera bostadsreformer i Sverige. 1933 tillsätts en

bostadssocial utredning för att se över bostadsstandarden. Utredningen

visar på hur många bostäder är undermåliga och på trångboddhetens

psykiska och fysiska effekter [5]. Den låga bostadsstandarden kopplas

inte bara till dåliga bostäder utan även till människors ointresse, snålhet

och bristande hygien. [6]

 

Utredningen utmynnar i obligatoriska bostadsinspektioner under 

Hälsovårdsnämnden. 

Bostadsinspektionerna var av många hyresgäster välkomna. Oftast var

det hyresgästerna själva som kontaktade nämnden med förhoppningen

att förbättra sin levnadssituation. I arkiven finner historiken Jenny

Björkmans (2012) att nämndens kritik främst riktas mot hyresvärdar som

för att tjäna pengar styckar upp lägenheter eller inte underhåller dem.

Samtidigt blir inspektörernas roll dubbel. Här ges en möjlighet att påtala

fel och ges förbättringar, men de boendes estetik, vanor och beteenden

kommer också att kontrolleras. Rätten till att bo väl innebar även en

skyldighet att leva rätt. (Björkman, Jenny: 2012)

 

 

  

Några år senare åker journalisten Ludvig Nordström (1938) runt i Sverige 

med syftet att synliggöra hur det egentligen ligger till i de svenska hushållen. 

Det Nordström möter kommer han att kalla Lort-Sverige. Trots bostadsref-

ormer och inspektioner tycks det som att förhållandena inte har förbättrats 

nämnvärt. Lorten däremot, verkar inte endast syfta på de faktiska bostads-

förhållandena. Reportaget genomsyras av ett förakt för svaga människor

och en avsmak mot en inredningsstil som bryter med det funktionella och

ljusa.

 

 

 

Hygienism är under den här tiden ett begrepp som rymmer allt från

bostadshygien och stadsplanering till hudens och bakteriernas hygien

samt rashygien. (Wiell, Karolina: 2008) Under åren 1935–1975 steriliseras

mer än 60 000 människor i Sverige, av dem är 90 procent kvinnor. (Runcis,

Maija: 1998)

 

 

 

Med en förevändning om att förbättra folkhälsan införs lagar som möjliggör

tvångssterilisering. Steriliseringslagen skärps med målet att ”sanera den 

svenska folkstammen, att befria den från fortplantning av arvsanlag, som

leda till att i framtida generationer det förekommer individer, som icke äro 

önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk. (Justitieministern Karl

Gustav Westman, Andra kammarens protokoll, 1941:25) 

 

 

 

  

 

Noter

[1] Statens Planverks författningssamling, PFS 1978:1 Svensk Byggnorm SBN 1975 utgåva 3 

 

[2] Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale 

https://comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Regol_di_Pol_Urb_  definitivo.pdf (2020-12-20)  https://comune.roma.it/webresources/cms/documents/Deliberazione_Giunta_ Capitolina_n132_5luglio2019.pdf (2020-12-20)

 

[3] Duras, Marguerite: 1989, Vardagens ting: Marguerite Duras talar med Jérôme Beaujour. Malmö: Interculture

 

[4] Björkman, Jenny: 2012, "The Right to a Nice Home: housing inspection in 1930s Stockholm", Scandinavian Journal of History, 37:4, s. 461-481

  

[5] SOU 1935:2. Bostadssociala utredningen. Betänkande med förslag

 

[6] I artikeln "När vi fick lära oss att ta av oss skorna”, Forskning och Framsteg, 2007:6, undersöker Jenny Björkman de diskussioner och tendenser som låg till grunden för den tidens bostadsinspektioner. Björkman menar att en av anledningarna till bostadsinspektionerna var en syn (som förespråkades av bl.a. Uno Åhrén och Gunnar Myrdal) på trångboddhet som något självförvållat.

 

[8] Fritt översatt och tolkat från MasterClass, “How to Improve a Tennis Serve with Serena Williams” https://masterclass.com/articles/the-secret-techniques-serena-williams-uses-for-her-tennis-serve#3-steps-to-a-more-powerful-ball-toss (2020-12-28)


[9] Delar av paragrafen har tidigare publicerats. Livia Prawitz: 2020, Text om Maria Fribergs utställning No Time to Fall: 1997-2016, SKF/Konstnärshuset

 

 

 

 PISKAN  

 

 STÄLLNINGEN 

 

 --> MATTPISKERSKORNA <-- 

Referenser

Ambjörnsson, Fanny: 2018, Tid att Städa – om vardagsstädningens praktik och politik. Stockholm: Ordfrontförlag


de Beauvoir, Simone: 2002/1949, Det andra könet. Stockholm: Nordstedts


Benjamin, Walter och Lācis, Asja: 2013/1925, ”Neapel”, i Essä – urval och introduktion av Arne Melberg. Melberg, Arne (Red.) Göteborg: Daidalos


Benjamin, Walter: 1994/1950, Barndom i Berlin kring 1900. Stehag: Brutus 

Östlings bokförlag Symposion


Björkman, Jenny: 2007:6, "När vi fick lära oss att ta av oss skorna”, Forskning och Framsteg, https://fof.se/tidning/2007/6/artikel/nar-vi-fick-lara-oss-ta-av-oss-skorna  (2021-02-12)


Björkman, Jenny: 2012, "The Right to a Nice Home: housing inspection in 1930s Stockholm", Scandinavian Journal of History, 37:4, 461-481


Chaplin, Charlie: 1936: Moderna tider


Douglas, Mary: 2011/1966, Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu. Nora: Nya Doxa 


Duras, Marguerite: 1989, Vardagens ting: Marguerite Duras talar med Jérôme Beaujour. Malmö: Interculture 


Göteborgs Aftonblad 25 april 1899, s. 3


Kaplan, Leslie: 2005/1982, Överflödet – Fabriken, Stockholm: Modernista 


Kristeva, Julia, et al: 1981/1979, “Women's Time.” Signs, vol. 7, no. 1, 1981, pp. 13–35. JSTOR, www.jstor.org/stable/3173503. (2020-12-20)


MasterClass, “How to Improve a Tennis Serve with Serena Williams” https://masterclass.com/articles/the-secret-techniques-serena-williams-uses-for-her-tennis-serve#3-steps-to-a-more-powerful-ball-toss (2020-12-28)


Nordström, Ludvig: 1938, Lort-Sverige. Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag 

 

Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale: 

https://comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Regol_di_Pol_Urb_  definitivo.pdf (2020-12-20)  

https://comune.roma.it/webresources/cms/documents/Deliberazione_Giunta_ Capitolina_n132_5luglio2019.pdf (2020-12-20)

 

Runcis, Maija: 1998, Steriliseringar i folkhemmet. Stockholm: Ordfront förlag


Scola, Ettore: 1977, En alldeles särskild dag


Šedá, Kateřina: 2005-2007, IT DOESN’T MATTER 

 

SOU 1935:2. Bostadssociala utredningen. Betänkande med förslag

 

Statens Planverks författningssamling, PFS 1978:1 Svensk Byggnorm SBN 1975 utgåva 3 

 

Weil, Simone: 2018, Tyngden och nåden. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 

 

Wiell, Karolina: 2018, Bad mot Lort och Sjukdom. Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949, (diss.) Uppsala: Uppsala universitet


Westman, Karl Gustav, Andra kammarens protokoll, 1941:25