Corona Influentia och den mörkare materian

Preludium

(En talkör reciterar bakom en mörk ridå, i bakgrunden hörs fladdermöss)

Kära artfrämmande och artfränder!
Vi befinner oss i ett långt mörkt ögonblick.
Vi kan inte veta, om mörkret är slutet eller början.
Vi är här för att stanna, vänja våra ögon vid det, och skönja andra former och färger.
Vi ser igenom våra kroppsliga, kulturella, och språkliga artskillnader.
Vi varken förminskar eller förstärker dem.
Hur vi ser på dem, är vad vi ser.
Hur vi förstår dem, är vad vi förstår av dem.


Inuti Platons grotta

Bild: Plato’s Allegory of the Cave, clear illustration in black and white (Wikimedia) by JohnD’Alembert licensed under CC BY-SA 4.0

Platons grottliknelse är hämtad från dialogen Staten [1]: En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor som håller upp föremål ovanför muren som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottans väggar. Dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se. De roar sig med att diskutera skuggornas utseende.

I Platons liknelse syns världen endast som skuggbild. Grottan är den mörka kammaren, filosofins camera obscura och idévärldens första cinema i vilken världen blir synlig som bild.


Hästskonäsor och läderlappar

Coronavirusets ursprung döljer sig i mörkret på mer än ett sätt. I Yunnan-provinsens mörka grottor i Kina lever fladdermöss av arten Hästskonäsor (Rhinolophidae). Gruppen har pekats ut som en naturlig reservoar för sk zoonotiska virus, däribland SARS-CoV-2 som orsakar covid-19. Exempel på zoonotiska sjukdomar som sprids från djur till människa är mjältbrand, rabies, Q-feber, papegojsjuka, ebola och aids. I labbet på Wuhan Institute of Virology [2] lagras det fladdermusegna coronaviruset.

Bild: Chinese rufous horseshoe bat Rhinolophus sinicus (Wikimedia) from Yang Cha Shan, Szechwan, China by Naturalis Biodiversity Center, CC0.

Hästskonäsornas coronavirus RaTG13 [3] delar 96,2% av sitt DNA med SARS-CoV-2 [4] men är inte identiskt med det. De förblir nära släktingar. Varken labbet eller grottan har kunnat bekräftas som källa till covid19-pandemin. Fladdermössen kring Wuhan befann sig i vinterdvala under utbrottet. Inte heller fladdermusens kött eller deras sekret kan bindas till pandemin. Virusets spillover till människan har troligen krävt en eller flera mellanvärdar, mellanplatser, mellanvätskor.

Bild: Dixon, Chuck, and Vince Giarrano. Batman, Contagion: There Is No Cure. New York: DC Comics, 2003. Besökt på mobil i februari 2021 via thescienceof.org. Foto: Timo Menke

Men fladdermusen och grottans mörker fortsätter att hägra. Det bevingade tysta nattdjuret liknar inget annat och har gett upphov till de mytologiska gestalterna vampyren och Batman – båda odödliga i skydd av mörkret, båda resultat av våra fantasier om spöklika varelser.


Spöken i det virala mörkret

Virus vill varken liv eller död.
Virus finns i oss och vi finns i virus.
Vi är varandras artfrämmande och artfränder.
Vi kommer att överleva viruset men viruset kommer även att överleva oss.

Interaktiv 3D-Grafik: Nanographics GmbH licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

Virus utgör de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer och kräver en värd för att föröka sig. Utanför värden är viruspartikeln en inaktiv transportform. Virus har beskrivits som en spöklik livsform i livets utkant, ett mellanting mellan levande och död materia – en sorts (o)död.

I pandemin syns paniken för det främmande. Covid-19 hemsöker oss från ett nära men osynligt mörker. I Derridas hauntologi, [5] en frankofon symbios av haunting och ontology, hemsöks vi av metaforiska spöken ur förlorade framtider. Om ontologin är studiet av det som är, så är hauntologi studiet av det som inte blev men ändå har effekter; som en närvaro utan substans, en kropp utan kött. Hauntologin frambesvärjar (o)döda och (o)levande från de aldrig förverkligade möjligheternas sfär.

Bär covid-19-pandemin på en särskild hauntologisk aura? Bakom oss ligger minnet av aids, ebola, spanska sjukan, ytterst pesten, som vi tar för (ut)döda. Framför oss ligger ännu en smittvåg, ännu en mutation. Pandemin rymmer möjliga framtida ekosociala effekter som ökad social orättvisa, hotad biologisk mångfald, större klimatförändringar och globala handelskrig som redan inkuberar i vår samtid.

Kring dem en skarp aura av ljus – en Corona

“Objects in the mirror are closer than they appear”

Bild Wikimedia: Indian-specification vehicle’s side-view mirror with the eponymous legend By Pratheep P S. Licensed under CC BY-SA 3.0

I bilar från USA, Kanada, Indien, Sydkorea och Saudi-Arabien finns orden “Objects in the mirror are closer than they appear” [6] ingraverade i passagerarsätets backspegel. Å ena sidan återger den konvexa spegelytan ett större synfält bakåt, å andra sidan förvrängs bilden och får saker att verka längre bort än vad de faktiskt är. Backspegelns syfte går delvis förlorat, vilket varningstexten upplyser om. Orden ligger som ett mantra över bilden – det vi ser är inte där det är.

Frasens emotionella laddning har gjort den populär i böcker, filmer och musik [7]. Rummets krökning som en metafor för verklighetens vrångbild, med refrängen inpräntad i den, ger ett överflöd av betydelser. Liksom i Platons grotta kan vi omöjligt avgöra tingens exakta skepnad, avstånd och riktning. Backspegelns konvexa utsida plattar till världen på liknande sätt som grottans mörka konkava insida. Befann sig coronaviruset alltid närmare oss än vad det såg ut som? I både backspegeln och på grottväggen verkar saker längre bort än vad de är.


Hos Batman och Batwoman i grottan

Batman, även känd som Läderlappen i Sverige och åtminstone språkligt besläktad med Läderlappar (Vespertilionidae är en familj i ordningen fladdermöss), är en superhjälte från 1939 skapad av Bob Kane och Bill Finger för DC Comics i USA. Batman är i grunden en vanlig människa utan superkrafter, olikt andra superhjältar.

Bakom hans mask döljer sig miljardären Bruce Wayne som efter mordet på sina föräldrar ägnar sig åt att bekämpa brottsligheten i den fiktiva metropolen Gotham City. Han utvecklar avancerade apparater och vapen – de flesta inbyggda i hans skyddsdräkt. Under sitt hem Wayne Manor inreder han en grotta som han döper till Batcave, fylld med fladdermöss. Bruce Wayne sägs ha blivit livrädd för fladdermöss när han föll ned i en uttorkad brunn där han anfölls av en hel svärm. Som Batman, det mörka spöket som hemsöker sina motståndare, lyckas han sublimera skräcken till en superkraft.

Bildspel: How dirty is the Batcave? Artikel i thescienceof.org besökt på mobil i februari 2021. Foto: Timo Menke

I en studie av virologen Shi Zhengli på Wuhan Institute of Virology, [8] skämtsamt men respektfullt kallad Batwoman, framkom att 3% av befolkningen som bodde i närheten av grottorna i Yunnan hade utvecklat immunitet mot SARS-relaterade virus. [9] Så tidigt som 2004 kartlade hon sambanden mellan SARS och fladdermöss. Vid utbrottet av covid-19 anklagades hon från flera håll för att genom slarvig hantering ligga bakom pandemin – en av många virala konspirationer som har dementerats och inte kunnat bekräftas.

Bildspel: “How China’s ‘Bat Woman’ Hunted Down Viruses from SARS to the New Coronavirus” Artikel av Jane Qiu publicerad 1 juni 2020 i Scientific American. Besökt på mobil i februari 2021. Foto: Timo Menke
Kring dem en skarp aura av ljus – en Corona

Intermezzo: “What Is It Like to Be a Bat?”

Kan vi föreställa oss hur det är att vara någon annan organism med andra mentala och kroppsliga förutsättningar, undrar filosofen Thomas Nagel i sin berömda uppsats “What Is It Like to Be a Bat" [10] från 1974. Medvetandets subjektiva struktur undergräver varje försök att erfara andra medvetanden än våra egna. Även om vi kan föreställa oss hur det är att vara en fladdermus, är det omöjligt för oss att veta “what it is like to be a bat for a bat” (ibid.). Kritiken mot Nagels definition av hur medvetandet är konstruerat är omfattande, men varför har han valt just fladdermöss?

Han utgår från att fladdermöss upplever världen ungefär som andra däggdjur såsom möss, valar eller människor. Fladdermöss ligger oss relativt nära biologiskt, de är varmblodade och föder upp sina ungar. Men de varseblir världen radikalt annorlunda – flygande och genom ekolokalisering. Hur de orienterar sig akustiskt i mörkret motsvarar inget av hur vi varseblir världen, och är alltså inget vi ens kan föreställa oss. [11] Enligt Nagel kan vi aldrig veta hur det är att vara en radikalt annorlunda livsform. Vi famlar alltid i ett dubbelt mörker när det gäller fladdermusen.


Mater, materia, material

Materia och material, eller allt som har massa och volym, kan härledas till latinets materia, ungefär: substans för att bygga något, ämne, trä, eller virke och delar roten med mater, moder. Materiens språkliga ursprung, trä och moder, antyder en komplex stofflighet i vilken både mänsklig och icke-mänsklig agens ryms. Av jord är du kommen.

Optiskt eller semiotiskt mörka material, såsom t ex Vantablack [12] [13] undandrar sig mänsklig observation. Mörk materia är än så länge en hypotes om en tänkt form av materia som inte avger eller reflekterar strålning och därför inte kan observeras. Begreppet uppkom som en förklaring till varför galaxer roterar fortare än de borde. Så här lyder receptet på universum:

Bild: Wrinkled aluminium foil with a portion—equally wrinkled—coated in Vantablack, Surrey NanoSystems, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Mörk materia antyder en beskaffenhet hos världen där själva dess substans och kunskapen därom förblir oåtkomlig och ytterst kullkastar själva begreppet materia. Den tangerar en idéns materia som hos Platon. Mot mörk materia som ett metafysiskt begrepp ställer Karen Barad sin ur kvantfysiken hämtade agensrealism med dess “ontological inseparability of intra-acting agencies”. [14]

Materia och mening är alltid intrasslade i varandra och varje försök att separera dem skapar olösbara knutar. Barad vrider och vänder istället på materiens kausalitet genom att hävda att “entities emerge from their interactions rather than pre-existing them”. [15] Om universum består av 26% mörk materia, består även vi av 26% mörk materia och varje diskurs kring den struktureras av lika stor andel mörk materia – så även denna.

Vi skönjer en mörk materialitet, en mörk beskaffenhet av världen som inkluderar allt och alla och därmed en omöjlighet att göra skillnad på var vi slutar och de(t) börjar. Den mörka materialiteten transformerar det som är subjekt och objekt om vartannat.


Dark Ecology

I Dark Ecology – For a Logic of Future Coexistence [16] lägger Timothy Morton fram en komplex och paradoxal mörk ekologi – en ekologi utan natur. Han föreslår ingen återgång till naturen, utan snarare en vändning mot verkliga relationer mellan mänskliga och mer-än-mänskliga livsformer, en ekologi för hela universum. Han påpekar att den välvilliga gröna miljömedvetenheten som han kallar Ecognosis ofta antar formen av en oidipal loop, inte olikt ett Möbiusband – en krökt bana som bara tycks ha en sida ad infinitum ∞.[17] Vår miljömedvetenhet har en tendens att exkludera sig själv längs denna krökta bana: vi varseblir inte att vi själva är den fiende vi jagar, eftersom Möbiusbandet längs vilken vi färdas och tänker, saknar upp och ned, fram och bak, in- och utsida. Symbolen för återvinning är uppbyggd av ett Möbiusband. [18]

Bild: The Universal Recycling Symbol by Cbuckley, Jpowell on en.wikipedia, Public domain.

Corona Influenza

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 eller SARS-CoV-2 tillhör virusgruppen Coronavirus. Virusets RNA, en mikroskopisk mörk byggsten, med ett klotformat hölje från vilket det sticker ut glykoprotein, så kallade virala taggar. I infekterad form ser det ut som att viruset har en corona, från latinets corona och grekiskans κορώνη (korṓnē), krona.

Bild: SARS-CoV-2 Atomistic model made by Nanographics GmbH. Version 2020-05-17. Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

År 1806 lyckas den spanska astronomen José Joaquín de Ferrer få syn på en solförmörkelse i Kinderhook (New York) som han senare tecknar. de Ferrer myntar termen Corona så sent som 1809 och fastslår att coronan, alltså solens yttersta atmosfär som syns bäst vid en total solförmörkelse, utgår från solen och inte från månen. Utkanterna av koronan försvinner hela tiden ut i rymden som solvind. Ibland skjuts enorma mängder ut från solen med en enorm hastighet, så kallade koronamassutkastningar.

Bild: Corona sketched by José Joaquín de Ferrer during the solar eclipse of June 16, 1806 in Kinderhook, New York. Public domain, via Wikimedia Commons

Termen Influensa härstammar från medeltida latinets influentia, att flöda in. Detta “inflytande” hämtades från astrologin: dåtidens astrologer antog att himlakropparna spred flytande ämnen under vissa konstellationer. 1357 användes influenza [19] för första gången i samband med en influensa som man ansåg var orsakad av ett dylikt inflytande. En mörkare materia flödar in och flyter fram i influensan.

I koronan som form uttrycks en både massiv och ihålig komplexitet, en centrifugal agens som vänds utåt i alla riktningar, utan början eller slut. I grottans kavitet och spegelns krökning går ett hauntologiskt spöke igen.


Hyperobjektet covid-19

Serenella Iovino frilägger covid-19 pandemin som ett mörkt hyperobjekt [20] i Timothy Mortons anda. Till skillnad från ratio-ontologiska objekt tydligt avgränsade i tid och rum – som backspegeln på bilen, fladdermusen i grottan – är hyperobjekt massivt fördelade över tid och rum. Att lokalisera var och när exakt solsystemet, biosfären eller allt kärnavfall finns på jorden blir problematiskt. Plastmuggen kan vara ett hyperobjekt – globalt distribuerat i oöverskådlig framtid som mikroplaster på soptippen och i kroppen. Morton själv utnämner global uppvärmning [21] till det mest ikoniska hyperobjektet av alla: smältande glaciärer, höjda havsnivåer och extremväder överstiger summan av fenomen och måste därför tänkas som objekt i expanderande (fram)tid och (jord)rum.

Bild: Cyanotypi på munskydd av Timo Menke © 2021

Covid-19 pandemin avtecknar sig som ett besläktat hyperobjekt, med virusets globala spridning mellan allas kroppar, från hästskonäsa till myrkott och människa. Smittan tycks själv intrasslad i sina orsaker och effekter. Pandemins multipla tidsligheter omfattar både evolutionär långsamhet, extremt individuella sjukdomsförlopp, utdragna lockdowns och mutationernas blixtsnabba hopp. I smitthärvan krymper avståndet mellan här och där, nuet överlappar alltid redan [22] med framtiden. Ur detta perspektivet utgör även munskyddet ett hyperobjekt.


“Contagion: There Is No Cure”

Contagion, smitta, kallas ramberättelsen från 1996 som löper genom flera nummer av Batman-serien och handlar om utbrottet av den dödliga smittan Ebola Gulf A, eller The Clench, det hårda greppet, som Batman försöker bekämpa. Handlingen kretsar kring en gated community mitt i Gotham City, vars rika elit försöker skydda sig genom att barrikadera sig. För sent upptäcker de att en av dess invånare är den första smittbäraren.

Bildspel: “Batman Contagion: Let’s Talk R-naught, the Clench and COVID” Artikel av Matt Brady publicerad 21 April 2020 i thescienceof.org. Besökt på mobil i februari 2021. (Dixon, Chuck, and Vince Giarrano. Batman, Contagion: There Is No Cure. New York: DC Comics, 2003) Foto: Timo Menke

Batmans kompanjon Robin smittas under handlingens gång, men Batman förblir immun mot smittan. Den som till slut hittar botemedlet genom en rad intriger är Azrael, en annan superhjälte inom DC Comics. Batman bär på en säregen dubbelagens i Contagion. Till skillnad från andra superhjältar har han inga verkliga superkrafter. Som Bruce Wayne har han högst mänskliga egenskaper och svagheter och hans fruktlösa kamp för att hitta botemedlet gör honom till något av en antihjälte. Samtidigt verkar Batman ha antikroppar och undgår smittan.

Är i själva verket skuggvarelser som Batman och Hästskonäsor immuna mot Är i själva verket skuggvarelser som Batman och Hästskonäsor immuna mot influensa? Är det till dem vi ska vända oss för att hitta lösningen? Innehåller frågan själva svaret, giftet själva botemedlet? Kan hästskonäsor och seriefiguren Batman veta hur det är att vara människa – en så “fundamentally alien form of life”? Eller är det snarare som i backspegeln: även om de kan föreställa sig “hur det är att vara en människa”, är det omöjligt för dem att veta hur det är för en människa att vara en människa.

Kring dem en skarp aura av ljus – en Corona

Tillbaka till slutet och jakten på patient 0

Gaëtan Dugas, mer känd som Patient Zero, var kanadensisk flygsteward på Air Canada och dog i aids 1984. I böcker och filmer blev han namngiven [23] och utpekad som källa till HIV-epidemin genom sin koppling till de första aidsfallen i USA. Först 2016 kunde det fastslås att viruset troligen hade cirkulerat i Nordamerika redan på 1960-talet. Gaëtan Dugas var aldrig patient 0 och hade ingen nyckelroll i hiv-spridningen.

Bild: SVT Nyheter Direkt - WHO:s grupp i Wuhan håller pressträff, publicerad 9 februari 2021. Bearbetning: Timo Menke

I februari 2021 presenterades resultaten av WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 [24], i jakt på en ny patient 0, längs med virusets krökta bana ad infinitum ∞ – tillbaka till köttmarknaden, labbet och grottorna. Men patient 0 har blivit ett smittat begrepp i sig självt efter Dugas. Att hitta den första inkubanten och samtidigt skriva ut människan ur virusets historia genom att peka på okända mellanvärdar, går längs samma krökta bana. De (o)döda/(o)levande “objects in the mirror” är alltid mycket närmare än vad det ser ut som.

WHO:s expertgrupp har inte kunnat bekräfta virusets ursprung eller peka ut en patient 0 – båda förblir höljda i dunkel. Varken köttmarknaden, labbet eller grottan kan ensamma bindas till pandemins (ut)brottsplatser. Alla har varit mellanplatser. I rapporten ägnas ett helt kapitel åt “Knowledge Gaps” – kunskapsluckor, eller mörka fläckar.


Utanför Platons grotta

Bild: Plato’s “Allegory of the Cave”, drawing by Veldkamp, Gabriele and Maurer, Markus, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Om någon av fångarna i grottan skulle ta sig ut i den verkliga världen, skulle de omedelbart bländas av solen som de aldrig hade sett förr. Men när ögonen vant sig vid ljuset, skulle de kunna se de verkliga föremålen och förstå att livet hittills varit ett skuggspel. Om de väljer att vända tillbaka in i grottan, skulle de ha mycket svårt att övertyga de andra fångarna i grottan om vad de sett. Ögonen, nu ovana vid mörkret, skulle ha svårt att urskilja skuggorna på väggarna.

Utanför grottan lämnar vi den camera obscura, den mörka kammaren i vilken världen blir synlig som bild. Vi bländas av solen och mister synen inför idéerna som varken har färg eller form. I backspegeln och på grottväggen ser vi oss själva som spöken – både större och längre bort än vad vi egentligen är.

Postludium

(En talkör reciterar bakom en mörk ridå, i bakgrunden hörs fladdermöss)

Kära artfrämmande och artfränder!
Vi träder ut ur ett långt mörkt ögonblick.
Det är oklart vad som kommer att hända nu.
Vi har låtit våra kroppsliga, kulturella, och språkliga artskillnader bero, utan att förminska eller förstärka dem.
Vi har hört ordet mörk fler gånger än ljus.
I mörkret har vi vant oss att se med andra ögon. 1. Thesleff H. Platon. Lund: Pegas; 1990. ↩︎

 2. Wuhan Institute of Virology har varit i fokus flera gånger under pandemins gång, alltifrån konspirationsteorier till det faktum att labbet under flera års tid forskat kring Bat coronavirus RaTG13 som är besläktat med SARS-CoV-2. (Källa: Wikipedia, besökt 14 Februari 2021) ↩︎

 3. Bat coronavirus RaTG13 är ett besläktat SARS-liknande betacoronavirus som smittar hästskonäsor Rhinolophus affinis. (Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/RaTG13, besökt 1 juli 2021) ↩︎

 4. "Furthermore, we show that 2019-nCoV is 96% identical at the whole-genome level to a bat coronavirus. Pairwise protein sequence analysis of seven conserved non-structural proteins domains show that this virus belongs to the species of SARSr-CoV. " Peng Zhou, Xing-Lou Yang, […]Zheng-Li Shi, A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature, Open Access, Published 03 February 2020, accessed 15 November 2020, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7 ↩︎

 5. Hauntology på Wikipedia (Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Hauntology, besökt 1 juli 2021) ↩︎

 6. “On every right side mirror of every American car is engraved an ontological slogan that is highly appropriate for our time: objects in mirror are closer than they appear. Not only do I fail to access hyperobjects at a distance, but it also becomes clearer with every passing day that “distance” is only a psychic and ideological construct designed to protect me from the nearness of things.” Timothy Morton, “Viscosity,” in Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017), pp. 27-27. ↩︎

 7. Särskiljning av frasen Objects in mirror are closer than they appear (Källa: Wikipedia, besökt 14 Februari 2021) ↩︎

 8. Shi Zhengli är den mest prominenta av alla virologer som forskar kring SARS-liknande Coronavirus och företräder the Center for Emerging Infectious Diseases på Wuhan Institute of Virology. (Källa: Wikipedia, besökt 14 Februari 2021) ↩︎

 9. “Bat scientist accused of unleashing virus.” Marnie O’Neill, published 13th Feb 2020 9:54 AM, accessed 15 November 2020 https://www.dailymercury.com.au/news/bat-scientist-accused-of-unleashing-virus/3943096/ ↩︎

 10. Thomas Nagel, “What Is It Like to Be a Bat?", The Philosophical Review 83, no. 4 (1974): p. 435, https://doi.org/10.2307/2183914. ↩︎

 11. “I have said that the essence of the belief that bats have experience is that there is something that it is like to be a bat. Now we know that most bats (the microchiroptera, to be precise) perceive the external world primarily by sonar, or echolocation, detecting the reflections, from objects within range, of their own rapid, subtly modulated, high-frequency shrieks. Their brains are designed to correlate the outgoing impulses with the subsequent echoes, and the information thus acquired enables bats to make precise discriminations of distance, size, shape, motion, and texture comparable to those we make by vision. But bat sonar, though clearly a form of perception, is not similar in its operation to any sense that we possess, and there is no reason to suppose that it is subjectively like anything we can experience or imagine. This appears to create difficulties for the notion of what it is like to be a bat. We must consider whether any method will permit us to extrapolate to the inner life of the bat from our own case, and if not, what alternative methods there may be for understanding the notion.” Nagel (1974, p. 438). ↩︎

 12. Vantablack är ett material som består av nanorör. Det absorberar upp till 99,965 % av inkommande strålning, vilket omfattar synligt ljus och andra vanliga frekvenser, till exempel mikrovågor och radiovågor. Det har utvecklats av det brittiska företaget Surrey NanoSystems och är ett av världens svartaste material. (Källa: Wikipedia, besökt 1 juli 2021) ↩︎

 13. Det extremt svaga återskenet hos Vantablack utgör ett begärligt konstnärligt material, vilket kontroversen kring konstnären Anish Kapoors monopolanspråk på färgen visar. Se: Henri Neuendorf, “Anish Kapoor Secures Rights to ‘Blackest Black,’” Artnet News (Artnet News, February 29, 2016), https://news.artnet.com/art-world/anish-kapoor-vantablack-exclusive-rights-436610 ↩︎

 14. Karen Michelle Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (Durham N.C.: Duke University Press, 2007). ↩︎

 15. “Rhizomes: Cultural Studies in Emerging Knowledge,” Rhizomes 30 * Graham Harman * Agential and Speculative Realism: Remarks on Barad’s Ontology, accessed July 7, 2021, http://www.rhizomes.net/issue30/harman.html. ↩︎

 16. Timothy Morton, Dark Ecology: for a Logic of Future Coexistence (New York, NY: Columbia University Press, 2016). ↩︎

 17. “Weird weirdness. Ecological awareness is weird: it has a twisted, looping form. Since there is no limit to the scope of ecological beings (biosphere, solar system), we can infer that all things have a loop form. Ecological awareness is a loop because human interference has a loop form, because ecological and biological systems are loops. And ultimately this is because to exist at all is to assume the form of a loop. The loop form of beings means we live in a universe of finitude and fragility, a world in which objects are suffused with and surrounded by mysterious hermeneutical clouds of unknowing. It means that the politics of coexistence are always contingent, brittle, and flawed, so that in the thinking of interdependence at least one being must be missing. Ecognostic jigsaws are never complete.” (Morton, 2016, s. 6) ↩︎

 18. “Schematics of the thing. A thing is a strange loop like a Möbius strip, which in topology is called a nonorientable surface. A nonorientable surface lacks an intrinsic back or front, up or down, inside or outside. Yet a Möbius strip is a unique topological object: not a square, not a triangle. Not just a lump of whateverness or a false abstraction from some goop of oneness. When you trace your finger along a Möbius strip, you find yourself weirdly flipping around to another side— which turns out to be the same side. The moment when that happens cannot be detected. The twist is everywhere along the strip. Likewise beings are intrinsically twisted into appearance, but the twist can’t be located anywhere.” (Morton, 2016, s. 108-109) ↩︎

 19. influenza di freddo (Italian: “influence of the cold”) Morens DM, Taubenberger JK. Pandemic influenza: certain uncertainties. Rev Med Virol. 2011;21(5):262-284. doi:10.1002/rmv.689 ↩︎

 20. Serenella Iovino, “Hyperobject COVID-19: FifteenEightyFour: Cambridge University Press,” FifteenEightyFour | Cambridge University Press, August 6, 2020. ↩︎

 21. Timothy Morton är en ivrig förfäktare av begreppet global warming istället för det till synes värdeneutrala climate change (klimatförändringar), inte minst för att det sista inte tycks inbegripa människan eller uppvärmaren, utan kan ses som ett till synes orsakslöst väderfenomen. ↩︎

 22. Alltid-redan som filosofisk term “regarding the perception of phenomena by the mind of an observer” går tillbaka till Heideggers “immer schon” i Heidegger, Martin, Sein und Zeit. H. 1, 4. Unveränderte Aufl., Niemeyer, Halle, 1935 ↩︎

 23. Se bl.a. Randy Shilts, And the Band Played on: Politics, People, and the Aids Epidemic (New York, NY: St. Martin’s Press, 1987). ↩︎

 24. Viruset kan ha färdats på en veckad bana enligt Peter Ben Embarek: “The possible path from whatever original animal species all the way through to the Huanan market could have taken a very long and convoluted path involving also movements across borders.” Källa: SVT https://www.svt.se/nyheter/utrikes/who-s-grupp-i-wuhan-haller-presstraff besökt 1 juli 2021. ↩︎