EXKURSION

– utflykt i ett politiskt landskap


Karin Willén 2023

 

Exkursion – utflykt i ett politiskt landskap handlar om att tänka närmare efter och att byta ståndpunkt. Det handlar om rättigheter och politik, och om ett pågående skifte i hur det som i dagligt tal kallas skog, brukas – används, skördas, vårdas, begrundas, skyddas.

 

I verkets filmade intervju med en tidigare tidigare kommunikatör och ledare inom skogsindustrin, beskrivs att mycket av det som information från stat och skogsföretag menar är skog i Sverige, inte är det som folk i allmänhet förstår av ordet skog: en yta bevuxen med vuxna träd där det också finns mossor, svampar, tuvstarr, linnea, blåbärsris. Skogsindustrins, och ofta politikens skogsbegrepp och vidhängande statistik rymmer istället till stora delar vegetationstyper, eller odlingstyper, som kan kallas fulskog, men också ungskog, plantage och föryngringsyta, hygge. Leif Öster, nu turistföretagare och stor markägare i Dalarna, värjer sig mot epitetet aktivist. Men driver likväl en stadig kurs tillsammans med andra mot varsammare och nygamla metoder som möjliggör mångfald och kontinuitet, metoder som som faktiskt ofta är mer ekonomiskt givande för den som har papper på skogen och utövar äganderätt. 

 

Exkursion – utflykt i ett politiskt landskap består också av text på papper. Den politiska maskinen i Sverige och EU producerar utredningar och promemorior på tusentals, förmodligen tiotusentals eller varför inte miljontals sidor som handlar skog, äganderätt, klimat och uppvärmning, skogens betydelse för vår överlevnad och existens, juridik och lagföring. Överenskommelsen Århuskonventionen från 1998 handlar om enskilda människors rätt att få information från dem som bestämmer om skog och skogsbruk, den handlar till och med om individers rättigheter att driva åtal mot den som är ansvarig för avverkning av biologiskt värdefulla skogliga ekosystem. Chefer i skogsindustrin bör nog tänka sig för, menar Öster. I en snar framtid kan internationella domstolar för miljöbrott i skogen vara en realitet, på lika sätt som krigsförbrytelser hanteras internationellt. 

 

Verket handlar också om att existera och röra sig i en typisk svensk skog, på en särskild plats och vid en särskild dag: i området i närheten av Rossholm på Hållnäshalvön i Norduppland, närmare bestämt  precis söder om skogsbilvägen öster om Rossholm, sent på förmiddagen fredagen den 26e maj 2023. Det är jag som andas på filmens ljudspår, det är jag som går i väglösa marker, genom gallrad tallungskog, genom en av en händelse funnen rar urskogsrest som få känner till, det gjorde inte jag. Jag vadar genom grävda diken i det som förr var en sankmark, jag går över markberedda hyggen där tranorna härskar i ensamt majestät, föryngringsytor, eller hyggen, som är vid pass åtta år gamla och det växer inte längre murklor i spåren efter maskinerna som fällde träden som stod här, det är jag som tränger genom tät låg planterad granplantage och vispar undan de täta granruskorna och björksly, det är jag som bär ett tungt paket som består av kamera upphängd i en sinnrik gimbal som balanserar bort precis lagom av de knyckiga rörelserna mina snubblande och ansträngda steg signalerar in mot den tekniska registrerande utrustningen och den rörliga bild som skapas på minneskortet, just där och då.  

60.5799457, 17.8807928

EXKURSION ROSSHOLM

Video, projicerad på återvunnen plyfa, ca 10 min, 20230526

Foto och klipp: Karin Willén

 

En promenad över hyggen och gallrad ungskog, genom avverkningsmogen plantage och som ett under, genom en mystisk rest av urskog mitt i skogsbolagets BillerudKorsnäs produktionsytor – Tallfuror över 300 år och torrakor på dikad sankmark. 

VID NÄRMARE EFTERTANKE

Video, ca 10 min

Foto: Matthew D'Arcy

Klipp: Karin Willén

 

Intervju med Leif Öster, turistföretagare och markägare i Dalarna, tidigare kommunikatör och ledare inom skogsindustrin.REFERENSER

Ensayos – nomadic collective research ongoing Camila Marambio https://ensayostierradelfuego.net/


Forestry in interaction. Shedding light on dynamics of public opinion with a

praxeological methodology, 2018  authors Stephanie Bethmanna, Eva Simmingera, Jana Baldyb, Ulrich Schramla, published in Elsevier Forest Policy and Economics www.elsevier.com/locate/forpol


The Great Mindshift – How a New Economic Paradigm and Sustainability Transformations go Hand in Hand Maja Göpel 2016

 

Herrarna i skogen Kerstin Ekman 2007

 

Skog, landskap och minne – en civilisationshistoria Simon Schama 1997

 

Skogen kallar Malin Arnell och Åsa Arndzén

https://statenskonstrad.se/konst/skogen-kallar/

 

Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö

Erik Westholm och Jenny Andersson 2019

 

 

 

The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters Århuskonv Europeiska unionen 1998


Århuskonventionen hos svensk ansvarig – Naturvårdsverket, svenska staten, https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/internationellt-miljoarbete/internationella-miljokonventioner/arhuskonventionen


M2020/00428  Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen 2021 Regeringskansliet, Miljödepartementet

 

Direktiv till utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen Regeringskansliet 2019

 

SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Statens offentliga utredningar 2020 (länk för nedladdning https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/11/prop.-20212258)

 

2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund Regeringens proposition 2021 


Karin Willén hemsida:

www.karinwillen.se