Tuulikaide - Installaatioluonnokset stillkuvin / Wind Rail - Installation Sketches with Still Images

TUULIKAIDE OSA I (Randa) -  kaksikanavainn video imstallaatio / WIND RAIL PART I (Randa) - two channel video installation

Aluksi ajattelin, että installaation tulisi koostua kahdesta projisoinnista siten, että vasemmassa kuvassa näkyisi ihmishahmo ja oikeassa "tyhjä" maisema. Jälkimmäisen edessä roikkuisivat katosta kuulokkeet, joista kertojan teksti olisi kuultavissa. Näin elävä kuuntelija tilassa rinnastuisi muiden katsojien kannalta viereisen kuvan hahmoon. Idea on ongelmallinen, sillä jotta kuuntelija yhdistyisi kuvaan, olisi kuulokkeiden oltava melko lähellä projisointia, mikä puolestaan tekisi kuvan katsomisen hankalaksi. 

Kun päätin lisätä "tyhjän" maisemakuvan päälle englanninkielisen tekstityksen suomenkielisestä kertojan tekstistä ajatus kuulokkeista ei toiminut lainkaan. Päädyin siihen, että installaation voi esittää joko kahtena rinnakkaisena projisointina, tai kahdesta vierekkäisestä monitorista - kunhan ne on synkronoitu.

To begin with I thought the installation should consist of two projections in such a way that the human figure was visible on the left and the ”empty” view on the right. Headphones with the voice-over text would hang down from the ceiling in front of the latter. For the other viewers the live listener would thus be juxtaposed with the human figure in the nearby image. The idea is problematic, since in order for the listener to be connected to the image the headphones should be rather close to the projection, which would make viewing the image difficult.

When I decided to add English subtitles for the Finnish voice over text on the ”empty” view”, the idea of using headphones did not work at all. I decided that the installation could be shown either as two parallel projections or on two parallel monitors – as long as they are synchronised.

TUULIKAIDE OSA II (Harakka) -  nelikanavainen videoinstalaatio / WIND RAIL PART II (Harakka) four-channel video installation

Tuulikaide II  oli esillä installaationa neljässä pienessä horisontaalisesti asetetussa monitorissa osana näyttelyä Hevosen vuosi Harakassa Harakan lennättimessä kesällä 2003. Vierekkäisten horisonttien muodostama horisonttiviiva syntyi lähes vahingossa. Jokaisessa monitorissa oli kuulokkeet, ja kolmessa niistä oli eri ääni (kertojan ääni, maiseman äänet, musiikki). Teos ei ole ollut esillä muussa yhteydessä, mutta voisin kuvitella, että se toimisi myös rinnakkaisina projisointeina. Silloin kysymys äänestä olisi kuitenkin ratkaistava toisin.

Wind Rail II was presented as an installation on four small horizontally placed monitors in the exhibition Year of the Horse on Harakka in the Telegraph of Harakka in summer 2003. The line of the horizon formed of four horizons appeared almost by accident. Each monitor had headphones and three of them had different sound (voice-over text, sounds of the landscape, music). The work has not been shown elsewhere, but I imagine it could work as projections placed in line, too. In that case the question of the sound would have to be rethought.

AA