Denne timelapsen dokumenterer med ett bilde hvert 30. sekund de 3 månedene det tok å sette og trykke Virginia Woolfs The Mark on the Wall(1917). I denne adapsjonen nærleser jeg novellen, ord for ord, og oversetter den fra boken (Two Stories) til et eget rom (Fra døren i eget trykkeri til overlyssalen på Kunstnernes Hus). Novellen kan leses i kronologisk rekkefølge, trykk for trykk, på døren midt i bildet. Hele timelapsen tar 2 t 18 min. 

Novellen er et produkt av en forfatter dypt involvert i bokens tilblivelse. Den er kjent for å ha mange koblinger til boken som objekt, og drar paralleller mellom veggen og boksiden. Woolf visker ut grensene mellom subjekt og objekt, fantasi og virkelighet. Med en egen trykkpresse fikk hun makt over publiseringen av eget arbeid og alle forutsetningene for manifestasjon av tanker i fysisk format.

TRYKKING  AV THE MARK ON THE WALL

Timelapse på 2 t 18 min 

Lydbok – refleksjoner og spørsmål gjort langsmed trykkeprosessen.

Lest av Ane Thon Knutsen. (ca 30 minutter.)