Working With a Witches' Broom – Demonstration  / Att arbeta med en markvast – Demonstration

This demonstration is a collection of materials and documentations of all the variations created with the witches' broom. Instead of arguing for variation as a basic method for artistic research, I expose these versions as examples of the method.The texts in English are in red. All images by the writer, if not otherwise indicated.The nine works made with the witches' broom – either as such or as a representation in video installations – are the following: 

Den här demonstrationen är en samling material och dokumentationer av alla variationer gjorda med markvasten. Istället för att argumentera för variation som en metod i konstnärlig forskning, lägger jag fram dessa versioner som exempel på metoden. Texterna på svenska är blå. Alla bilder tagna av författaren, ifall inte annat anges. De nio arbeten gjorda med markvasten – antingen som sådan i performance föreställningar eller som representationer i video installationer – är de följande:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Background Bakgrund 

1. Antidote (photo) and Witches’ Broom (miniature audio play in three parts) at the exhibition Myrkkyä. Gift.[Poison] 17.5.-19.9. 2006, organized by the artists on Harakka Island, in the laboratory and its surroundings on Harakka Island. /

 1. Antidote (foto) och Witches’ Broom (miniatyrhörspel i tre delar) i utställningen Myrkkyä. Gift. 17.5.-19.9. 2006, organiserad av konstnärerna på Harakka (Stora Räntan) i laboratoriet och dess omgivning på ön Stora Räntan.

2. Wind’s Nest – Witches’ Broom, video and performance at Amorph! –festival in Helsinki 15.8. 2006. /

2. Wind’s Nest – Witches’ Broom, video och performance på Amorph! –festivalen i Helsingfors 15.8. 2006.

3. Wind Nest – Witches’ Broom Variation, performance at La-Bás –festival in Helsinki 5.5.2007. /

3. Wind Nest – Witches’ Broom Variation, performance på La-Bás –festivalen i Helsingfors 5.5.2007.


4. Wind Nest – Witches’ Broom (performance on demand) at the exhibition Art Fair Finland 5.10. -14.10.2007. /

4. Wind Nest – Witches’ Broom (performance på beställning) på utställningen Art Fair Finland 5.10. -14.10.2007.

5. Das Hexenbesen, (video installation) at the exhibition Unter Wasser und Wind, in Atelier Antje Wiewinner, Osnabrück 21.10-3.11.2007. /

5. Das Hexenbesen, (video installation) på utställningen Unter Wasser und Wind, Atelier Antje Wiewinner, Osnabrück 21.10-3.11.2007.

6. Wind Nest – Witches’ Broom in What is Live Art in Finnish? DVD and exhibition at Muu Gallery 6.11. - 25.11.2007. /

6. Wind Nest – Witches’ Broom i  What is Live Art in Finnish? DVD och utställning på Muu galleriet 6.11. - 25.11.2007.


7. Winter Wind Nest, durational performance or performance installation at Esitystaidehalli [Performance Kunsthalle] –festival, Helsinki Kunsthalle 12.-13.4. 2008. / 

7. Winter Wind Nest, durational performance eller performance installation på Esitystaidehalli –festivalen, Helsingfors konsthall 12.-13.4. 2008.


8. Wind Nest Variation, performance at 7 a*11d – performance art festival, Toronto, 1.11.2008. / 

8. Wind Nest Variation, performance på 7 a*11d – performance konst festivalen, Toronto, 1.11.2008.


9. Winter Wind Nest, video installation at the exhibition Art Fair Finland 27.9.-6.10.2013. /

9. Winter Wind Nest, video installation på utställningen Art Fair Finland 27.9.-6.10.2013.


The series of audio plays Trees Talk is one background context for the works with the witches broom. Another one is the video installation Rauks 1-2 (2007) performed for camera on Gotland in July 2006. See the context for the Rauks here/

En serie hörspel Träden talar utgör en bakgrund för arbetena med markvasten. Ett annat bakgrundssammanhang är videoinstallationen Rauks 1-2 (2007) med performance för kamera på Gotland i juli 2006. Se sammanhanget för Raukarna här.

The witches' broom photographed on my working table ./ Markvasten fotograferad på mitt arbetsbord. 

Still from video, a performance for camera with the witches' broom on my back on the western shore of Harakka Island, one evening in August 2006. / Stillbild från video, performance för kamera med markvasten på ryggen på västra stranden på ön Stora Räntan, en kväll i augusti 2006.


Still from the test version of the performance for camera with the witches' broom, and an image of the cliff only. / Stillbild av testversionen för en performance för kamera med markvasten, samt en bild av bara klippan. 

Wind Nest – Witches’ Broom (performance on demand) at the exhibition Art Fair Finland 5.10. -14.10.2007. The patron would be able to choose the place where I would create a "pair" for the video. No demand was made (thus an empty frame with a question mark). / Wind Nest – Witches’ Broom (performance på beställning) på utställningen Art Fair Finland 5.10. -14.10.2007. Beställaren fick välja en plats där  jag skulle skapa ett "par" till videon. Ingen beställning gjordes (sålunda en tom ram med ett frågetecken).


Das Hexenbesen, (video installation, 2 x 14 min. 53 sec. loop) at the exhibition Unter Wasser und Wind, in Atelier Antje Wiewinner, Osnabrück 21.10-3.11.2007. The human figure slowly disappears in one image while appearing in the other. The voice changes slowly from Finnish to English and vice versa. / Das Hexenbesen, (video installation, 2 x 14 min. 52 sek. loop) på utställningen Unter Wasser und Wind, Atelier Antje Wiewinner, Osnabrück 21.10-3.11.2007. Människofiguren försvinner långsamt ur den ena bilden och framträder samtidigt långsamt i den andra. Rösten övergår långsamt från finska till engelska och tvärtom..


Edited documentation of the performance at Amorph! festival for the DVD What is Live Art in Finnish? /  Editerad documentation av föreställningen på Amorph! festivalen för DVD:n What is Live Art in Finnish? 

Stills from Winter Wind Nest, performance for camera in March 2008. / Stillbilder från Winter Wind Nest, performance för kamera i mars 2008. 


Stills from attempts at performances for camera in autumn 2008, on the stump of the tree where the witches' broom originally grew, with the coming Toronto performance in mind. / Stillbilder från försök med performance för kamera hösten 2008, på stubben av trädet där markvasten ursprungligen växte, med tanke på den kommande förställningen i Toronto.

Winter Wind Nest, video installation at the exhibition Art Fair Finland  27.9.-6.10.2013. / Winter Wind Nest, video installation på utställningen Art Fair Finland  27.9.-6.10.2013.

Rauks 1 (video 7 min. 30 sec.)./ Rauks 1 (video 7 min. 30 sek.) 

The witches' broom photographed on a light table./ Markvasten fotograferad på ett ljusbord..

The video (19 min. 45 sec.) used in the performance Wind's Nest - Witches' Broom at Amorph! festival 15.8.2006 in Gallery Fafa in Helsinki. / Videon (19 min. 45 sek.) som användes i föreställningen  Wind's Nest - Witches' Broom på Amorph! festivalen 15.8.2006 på Fafa -galleriet i Helsingfors. 

Video (14 min. 53 sec.) based on the test version, where the human figure slowly disappears from the image. / Video (14 min. 53 sek.) baserad på testversionen, där människofiguren långsamt försvinner ur bilden.

  

 

?

Wind Nest - Witches' Broom (video 19 min. 52 sec.), a performance for camera. Test, not utilized. / Wind Nest - Witches' Broom (video 19 min. 52 sek.), en performance för kamera. Test, icke använd.

Rauks 2 (video 7 min. 31 sec.)./ Rauks 2 (video 7 min. 31 sek.).

Winter Wind Nest 1 (video 19 min. 41 sec.), where the human figure slowly disappears from the image./  Winter Wind Nest 1 (video 19 min. 41 sek.), där människofiguren långsamt försvinner ur bilden.

The witches' broom in its various versions at the exhibition Myrkkyä. Gift. [Poison] at Harakka Island 17.5.-19.9. 2006. / Markvasten i de olika versioner den figurerade i utställningen Myrkkyä. Gift. på Stora Räntan  17.5.-19.9. 2006.

Stills from the video documentation of the performance Wind's Nest - Witches' Broom at Amorph! festival 15.8.2006 in gallery Fafa in Helsinki. / Stillbilder från videodokumentation av föreställningen Wind's Nest - Witches' Broom på Amorph! festivalen 15.8.2006 på Fafa -galleriet i Helsingfors.

Video (14 min. 53 sec.) based on the test version, where the human figure slowly appears in the image. / Video (14 min. 53 sek.) baserad på testversionen, där människofiguren långsamt framträder  i bilden. 

Still images of the installation at the exhibition, together with sculpures by Merja Winqvist./  Stillbilder av installationen på utställningen, tillsammans med skulpturer av Merja Winqvist. 

Winter Wind Nest 2 (video 19 min. 41 sec.), where the human figure slowly appears in the image./ Winter Wind Nest 2 (video 19 min. 41 sek.), där människofiguren långsamt framträder i bilden.

Wind Nest - Witches' Broom (the stub), (video 19 min. 52 sec.). Test, not utilized. / Wind Nest - Witches' Broom (the stub), (video 19 min. 5o sek.). Test, icke använd.

The text of the witches' broom recorded as a faint whisper (56 sec.), originally recorded as part of the work Witches' Broom (minature audio play in three parts) at the exhibition Myrkkyä. Gift [Poison]  17.5.-19.9. 2006, and later used in most versions of the performance. / Markvast-texten på finska inbandad som svag viskning (56 sek.), ursprungligen inbandad som en del av Witches' Broom (miniatyrhörspel i tre delar) på utställningen Myrkkyä. Gift. 17.5.-19.9. 2006, och sedermera använd i de flesta versioner av föreställningen.


Short clips from the video documentation of the performance Wind's Nest - Witches' Broom at the Amorph! festival 15.8.2006 in gallery Fafa in Helsinki;  a fragment from the beginning, middle and end. /

Korta klipp från videodokumentation av föreställningen Wind's Nest - Witches' Broom på Amorph! festivalen 15.8.2006 på Fafa -galleriet i Helsingfors; ett fragment från början, mitten och slutet.  

Video (9 min. 43 sec.) based on the test version, where the human figure first slowly appears in the image and then slowly disappears. (extra version, never utilized). / Video (9 min. 43 sek.) baserad på testversionen, där människofiguren först långsamt framträder och sedan långsamt försvinner ur bilden (extra variation, icke använd).


Winter Wind Nest, durational performance or performance installation at Esitystaidehalli –festival, Helsinki Kunsthalle 12.-13.4. 2008. Photo: Topi Äikäs. / Winter Wind Nest, durational performance eller performance installation på Esitystaidehalli –festivalen, Helsingfors konsthall 12.-13.4. 2008. Foto Topi Äikäs.

Wind Nest - Witches' Broom (video 19 min. 52 sec.),  a performance for camera where the figure climbs up on the stub, sits on it for a while and then climbs down, in real time. /  Wind Nest - Witches' Broom (video 19 min. 52 sek.), en performance för kamera, där figuren kliver upp på stubben, sitter på den en stund och tar sig sedan ner, i realtid. 

Image from the beginning of the performance Wind Nest – Witches’ Broom Variation, at the La-Bás –festival in Helsingki 5.5.2007. Photo Antti Ahonen./  Bild från inledningen av Wind Nest – Witches’ Broom Variation, performance på La-Bás –festivalen i Helsingfors 5.5.2007. Foto Antti Ahonen.


Video (19 min. 41 sec.) combining the two performances for camera, where the winter image slowly transforms into the summer image. (Extra variation, never utilized) /  Video (19 min. 41 sek.) som kombinerar två performance för kamera, där vinterbilden långsamt övergår i sommarbilden. (Extra variant, aldrig använd).

Wind Nest - Witches' Broom (the stub), the same video image with the stub, only. / Wind Nest - Witches' Broom (the stub), samma video bild med enbart stubben. 

A text about the witches' broom and the wind in Finnish (2 min. 44 sec.), recorded to be listened to on the panorama spot as part of Witches' Broom (miniature audio play in three parts) at the exhibition Myrkkyä. Gift. [Poison] 17.5.-19.9. 2006, and never used in any other context. En text om markvasten och vinden på finska (2 min. 44 sek.), inbandad för att lyssnas på utsiktsplatsen som en del av Witches' Broom (miniatyrhörspel i tre delar) på utställningen Myrkkyä. Gift. 17.5.-19.9. 2006, och icke använd i andra sammanhang

 

Video (19 min. 41 sec.) combining the two performances for camera, where the summer image slowly transforms into the winter image. (Extra variation, never utilized). /  Video (19 min. 41 sek.) som kombinerar två performance för kamera, där sommarbilden långsamt övergår i vinterbilden. (Extra variant, aldrig använd).

Wind Nest - Witches' Broom (video 19 min. 52 sec.), the edited variation used in the Toronto performance. The figure on the stub slowly disappears from the image and appears again slowly before the end. / Wind Nest - Witches' Broom (video 19 min 52 sek.), den editerade varianten som användes i Toronto-företällningen. Figuren på stubben försvinner långsamt ur bilden och framträder åter långsamt innan slutet.

The text of the witches' broom in Swedish translation, recorded as a faint whisper (1 min. 9 sec.)./ Markvastens text i svensk översättning, inbandad som svag viskning (1 min. 9 sek.). 

The sound of large wind chimes (built by Olof Kangas) recorded in a storm on Harakka Island (27 min. 10 sec.), used as background sound for the video in the performance at the Amorph! festival. / Ljudet av stora vindklockor (byggda av olof Kangas) bandade i stormvind på Stora Räntan (27 min. 10 sek.), använt som bakgrundsljud för videon i Amorph!-föreställningen.

Wind Nest Variation, performance at 7 a*11d – performance art festival, Toronto, 1.11.2008. Photo: Henry Chan. Wind Nest Variation, performance på 7 a*11d – performance konst festivalen, Toronto, 1.11.2008. Foto: Henry Chan.

The text of the witches' broom in English translation, recorded as a faint whisper (1 min. 21 sec.). / Markvastens text i engelsk översättning, inbandad som svag viskning (1 min. 21 sek.).


Video documentation of the performance in Toronto 1.11.2008; fragments from the beginning, middle and end of the performance. Camera: Sini Haapalinna. / Video dokumentering av föreställningen i Toronto 1.11.2008; fragment från början, mitten och slutet av föreställningen. Kamera: Sini Haapalinna.

AA