Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen

PhD - KMD 2022

PhD - KMD 2022

Emotional Machines - Composing for Unstable Media. (2022) Thorolf Thuestad
Emotional machines – composing for unstable media. Thorolf Thuestad In partial fulfilment of PhD in artistic research The Grieg Academy, Department of Music, Faculty of Art, Music, and Design, University of Bergen, 2021 The artistic research project Emotional machines - composing for unstable media explores how non-representational kinetic objects may afford affective and emotional responses, in particular experiences of kinship and relation between an audience and animated objects. Further possibilities for artistic expression are opened through composition and dramaturgy, in works where the animated objects perform alongside human performers and other media, such as light and sound. How may such animated non-representational physical objects be developed? How does animating the physical objects change the potential for experience of kinship and relation between audience and object? How does context modulate the potential for experience of kinship and relation between audience and animated physical object? How does the potential experience of kinship with the animated object differ for the creator of the object, and audience? These questions have been investigated through the creation of a set of animated kinetic figures. These figures have performed in a series of artistic presentations such as gallery exhibitions and stage presentations. The artistic research concludes with two complementary public artistic presentations taking place in bergen in June/July 2021; a time-based stage production at Cornerteatret and a gallery exhibition at Lydgalleriet. The presentations are considered connected and have the common title For one – for many – for all. This is an exposition of the research that presents the kinetic figures, the process of developing them, the questions they have contributed to explore, resulting artistic works (with particular emphasis on the final artistic presentations taking place in June/July 2021), the additional artists contributing to these public presentations, and a series of reflections resulting from the research. --------------------------------------------------------------------------- Emotional machines – composing for unstable media Thorolf Thuestad. Denne eksposisjonen presenteres som del av gjennomføring av doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen, 2021. Emotional machines - composing for unstable media utforsker hvordan ikke-representative kinetiske objekter kan skape affektive og emosjonelle responser hos mennesker. Spesifikt opplevelse av slektskap og relasjon mellom et publikum og animerte objekter. Det åpnes ytterligere muligheter for kunstneriske uttrykk gjennom komposisjon og dramaturgi i verk der de animerte objektene opptrer sammen med menneskelige utøvere og andre medier, som lys og lyd. Hvordan kan animerte ikke-representative fysiske objekter utvikles med dette startpunktet som inspirasjon? Hvordan endrer animasjon av de fysiske objektene potensialet for opplevelse av slektskap og relasjon mellom publikum og objekt? Hvordan modulerer konteksten de animerte objektene presenteres i potensialet for opplevelse av slektskap og relasjon? Hvordan er den potensielle opplevelsen av slektskap med det animerte objektet forskjellig for skaperen(e) av objektet, og publikum? I Emotional machines – composing for unstable media har spørsmålene har blitt undersøkt ved hjelp av en gruppe animerte kinetiske figurer. Disse figurene har opptrådt i en rekke kunstneriske sammenhenger hovedsakelig galleriutstillinger og scenepresentasjoner. Prosjektet ble avsluttet med to utfyllende offentlige kunstneriske presentasjoner som fant sted i Bergen i juni/juli 2021: En tidsbasert sceneproduksjon vist på Cornerteatret og en galleriutstilling vist på Lydgalleriet. Presentasjonene er tilknyttet hverandre og har fellestittelen For one – for many – for all. Denne eksposisjonen presenterer de kinetiske figurene, prosessen med å utvikle dem, spørsmålene de har bidratt til å utforske, resulterende kunstneriske verk (med særlig vekt på de endelige kunstneriske presentasjonene i juni/juli 2021), kunstnerne som bidro til disse offentlige presentasjonene samt en rekke refleksjonstekster drevet frem av arbeidet med prosjektet.
open exposition
Emergent Ears (2022) Vonrik Haug
We listen to histories as our histories are in the process of sounding out and between the sounded and sounding we find a site of self mystification, a residue where the self is accumulated, engineered and multiplied. There was a time when I found it difficult to understand philosophical concepts, up until a point that I could use sound as a means of thinking through and doing philosophy. It was then that philosophy took on a material form and suddenly I could hear philosophy all around me. For seeing is believing, but listening is full of doubt. To doubt one's surroundings and what appears to the body is at the heart of a continental philosophy, one that is immersed in encounter and speculates the unheard. Working with and thinking through sound is doing philosophy, philosophical questions are resolved through the materiality of praxis. When language fails, sound elaborates and merges itself with architectural space and technological arbitration, wrenching apart archaic correlations between subject and object with the contingency of the sonic event. My research initially took the form of a fourfold consisting of spatial audio, electronic instrumentation, improvisation and philosophy and I attempted to find surrogate connections between these areas distinct from any hegemonic methodologies borrowed from the humanities. In turn this gave my practice the emancipation to spawn its own relations, to accelerate and create its own images of thought whilst at the same time exponentially fabricate a range of monikers and fictional selves that could produce without the expectations of the other. I have inhabited unknown crevices and intervals between all four nodes and throughout this research the demarcations between each terrain seemed less defined. I have established a topology of knowledge that hinges on folds, tangles, knots and slopes rather than a geometry of logical deductions. The intermingling of materiality, thought, and language informs the work both structurally and stylistically. This research is essentially an inquiry through sound, sensation and the reconciliation with the self that I have endeavoured to investigate, whilst at the same time proliferating an ontology that hinges on allure and attraction. It is an ontology that is grounded in materiality, accidents and contingency and posits a philosophy of decomposition, degrading repetitions and vibratory cycles of erasure. Sound has the capacity to radiate obscure references and produce alternative rhythms of imagination, where sounds begin to seep into words. At times the research methods deployed hinge on being illegitimate but are essential in fuelling the engine that creates sensory epistemologies that deviate from institutional, historical and academic frameworks that often rely on the apparatus of logic, calculation, syllogism and sign operations. I highlight the potentiality of the actual and virtual as it unfolds from materiality, as a plethora of excitations that buffer the real. I elude polemics and instead weave together a dialogical tapestry of conduits that at times sacrifice chronology, theoretical totems and orientation in order to reconcile sonic encounter with sound-in-itself and sound as it is for me. Norwegian Version Vi lytter til historier mens historiene våre er i ferd med å lyde ut, og mellom det lydende og lyden finner vi et sted for selv mystifisering, en rest hvor selvet akkumuleres, konstrueres og multipliseres. Det var en tid da jeg fant det vanskelig å forstå filosofiske begreper, inntil jeg kunne bruke lyd som et middel til å tenke gjennom filosofi. Det var da filosofi fikk en materiell form og jeg plutselig kunne høre filosofi rundt meg. For å se er å tro, men å lytte er full av tvil. Å tvile på ens omgivelser og det som oppstår i kroppen er kjernen i en kontinental filosofi, en som er fordypet i møte og spekulerer i det uhørte. Å jobbe med og å tenke gjennom lyd er filosofi, filosofiske spørsmål løses gjennom praksisens materialitet. Når språket svikter, utdypes lyden og smelter seg sammen i arkitektonisk rom og teknologisk voldgift, og bryter arkaiske korrelasjoner mellom subjekt og objekt i stykker med begivenheten til den soniske hendelsen. Forskningen min tok i utgangspunktet formen av en firedobling bestående av romlig lyd, elektronisk instrumentering, improvisasjon og filosofi, og jeg forsøkte å finne surrogate forbindelser mellom disse områdene forskjellig fra alle hegemoniske metoder lånt fra humaniora. I sin tur ga dette min praksis frigjøring til å skape sine egne relasjoner, til å akselerere og skape sine egne tanker, samtidig som den eksponentielt fabrikkerte en rekke monikere og fiktive selv som kunne produsere uten forventningene til den andre. Jeg har bebodd ukjente sprekker og intervaller mellom alle fire noder og gjennom denne forskningen virket avgrensningene mellom hvert terreng mindre definerte. Jeg har etablert en kunnskaps topologi som henger på folder, floker, knuter og skråninger i stedet for en geometri av logiske deduksjoner. Sammenblandingen av materialitet, tanke og språk informerer verket både strukturelt og stilistisk. Denne forskningen er i hovedsak en undersøkelse gjennom lyd, sensasjon og forsoning med selvet som jeg har forsøkt å undersøke, samtidig som jeg har spredd en ontologi som er avhengig av fristelse og tiltrekning. Det er en ontologi som er forankret i materialitet, ulykker og beredskap og legger opp til en filosofi om nedbrytning, nedverdigende repetisjoner og vibrerende slettings sykluser. Lyd har kapasitet til å utstråle obskure referanser og produsere alternative fantasi rytmer, der lyder begynner å sive inn i ord. Til tider avhenger forskningsmetodene som virker å være illegitime, avgjørende for å stimulere motoren som skaper sensoriske epistemologier som avviker fra institusjonelle, historiske og akademiske rammer som ofte er avhengige av apparatet for logikk, beregninger, syllogisme og tegn operasjoner. Jeg fremhever potensialet til det faktiske og virtuelle når det utfolder seg fra materialitet, som en mengde eksitasjoner som buffer det virkelige. Jeg unngår polemikk og vever i stedet sammen en dialogisk billedvev av kanaler som til tider ofrer kronologi, teoretiske totem og orientering for å forene lyd møte med lyd i seg selv og lyd slik det er for meg.
open exposition
Reading out loud (2023) Juliane Zelwies
English: With the research project Reading out loud I tried to draw attention to a specific blind spot. There is a strong tradition in the visual arts of introspection, critique and performative behaviour.
While hierarchies, dependencies and structures of the institutional apparatus (often represented as The Museum or The Gallery) have been frequently critiqued and examined by visual artists as part of their practice, artists seldom turn their gaze on themselves as propagators and contributors of cultural traditions within the increasingly globalised art world(s).
During my research, I have explored and developed approaches to describe, analyse and understand the artist ́s habitus (i.e. beliefs, codes and behaviour) that I and my colleagues express in professional and informal settings. In particular I have been interested in examining situations in which artists seem to violate unwritten rules or conventions and their peers ́ response to such violations.
The project resulted in a series of posters, video works, an artist book and a set of public readings. While the poster series Words of Mouth is based on quotes which I collected at various informal occasions from my peers and other art professionals, the video OFF THE RECORD examines the identity artists have of themselves and their working environment more methodically. The artist book artistic research has been written in the form of a script from my memories of a summer academy for artistic research that was held on the island of Utøya. Other versions of the text have been presented publicly, providing an insight into the struggle with the text and the changes and edits it went through before eventually becoming a work of fiction.
Norsk: Med forskningsprosjektet Reading out loud prøver jeg å rette oppmerksomheten mot en bestemt blindsone. Det er en sterk tradisjon i billedkunsten for introspeksjon, kritikk og performativ atferd. Mens hierarkier, avhengigheter og strukturer i det institusjonelle apparatet (ofte representert av Museet eller Galleriet) ofte har blitt kritisert og undersøkt av billedkunstnere som en del av deres praksis, vender kunstnere sjelden blikket mot seg selv som formidlere og bidragsytere av kulturelle tradisjoner innenfor den stadig mer globaliserte kunstverdenen(e).
I løpet av min forskning har jeg utforsket og utviklet tilnærminger for å beskrive, analysere og forstå kunstnerens habitus (dvs. tro, koder og atferd) som jeg og mine kolleger uttrykker i profesjonelle og uformelle omgivelser. Spesielt har jeg vært interessert i å undersøke situasjoner der kunstnere synes å bryte uskrevne regler eller konvensjoner og deres fagfellers respons på slike brudd.
Prosjektet resulterte i en serie plakater, videoverk, en artist book og et sett med offentlige opplesninger. Plakatserien Words of Mouth baserer seg på sitater jeg har samlet ved ulike uformelle (kunst)situasjoner fra det profesjonelle kunstfeltet. Videoarbeidet OFF THE RECORD er en mer metodisk undersøkelse av forståelsen kunstnere har av seg selv, sin kunstneridentitet og sitt arbeidsmiljø. Kunstboken med tittelen artistic research er skrevet i form av et manus basert på mine minner om et sommerakademi for kunstnerisk utviklingsarbeid som ble holdt på Utøya. Andre versjoner av teksten har blitt presentert offentlig, noe som gir et innblikk i kampen med teksten; endringene og redigeringene den gikk igjennom før den til slutt ble et skjønnlitterært verk.
open exposition