recent activity

Recent Publications

recent comments

Research: The agility of perspective nearness (20/09/2016) by Tamara Friebel
Karin Baur 19/10/2016 at 16:02

looks beautiful! 

Research: Globalisaation varjoisat huoneet. Liikkuvan kuvan installaatiot eettisen ja poliittisen kohtaamisen tiloina. (06/04/2016) by Minna Rainio
Hanna Johansson 03/10/2016 at 11:21

Ekspositio on selkeästi tehty, sitä on helppo seurata, sen argumentaatio on perusteltu ja se etenee ymmärrettävästi asiasta toiseen. Ekspositio onnistuu mielestäni välittämään lukijalle erityisen hyvin kaksi asiaa: yhtäältä monikanavaisen videoinstallaation ja sen mukana tuoman elokuvallisen narratiivin katsomisen muutokset ja näiden muutosten myötä uudenlaisen kerronnan vaikutukset monilla tasoilla, kuten katsojan tilallisen aseman muutoksen etääntyneestä katsojasta teoksen ja täten myös teoksen kuvaaman tapahtuman keskellä. Toisaalta artikkelissa välittyy hyvin ja selkeästi se, kuinka videoteoksen aiheet ja katsojan asema sen keskellä ruumiillisena, aistivana ja ajattelevana kietoutuvat toisiinsa. Tästä seuraa katsojan aiheeseen samastuminen ja täten käsitellyn poliittisen epäkohdan omakohtaisempi ja empaattisempi myötäeläminen ja edelleen katsojan muuttunut suhde tuohon teoksen käsittelemään teemaan.

 

Taide on keskeisesti osa tutkimusta, johon perinteisellä akateemisella tyylillä kirjoitettu tutkielma lisää selvästi jäsenneltyä ja argumentoitua tietoa ja tulkintaa. Rainion tarkastelemissa ja yhdessä Mark Roberstin kanssa tehdyissä teoksissa välitetään, ja jossain määrin myös tuotetaan tietoa.

 

Ekspositiossa on selkeästi esitetty tutkimuskysymys, jonka voi kiteyttää tähän sitaattiin:”miten taide – ja omat installaatiomme – osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisista järjestyksistä, muuttoliikkeistä, rajoista ja globaalista eriarvoisuudesta.” Rainio antaa kirjoituksensa alussa ymmärtää, että tämä artikkeli perustuu hänen viime vuonna ilmestyneeseen väitöstutkimukseensa ja otsikkokin seurailee väitöskirjan otsikkoa. Ongelmallisena tässä kysymyksenasettelussa on se, että Rainio ei selvittänyt eksposition alussa sitä, miten tämä artikkeli on suhteessa väitöskirjaan muuten kuin, että se pohjautuu siihen. Mikä tässä tekstissä on uutta suhteessa väitöstutkimukseen; miten tämä ekspositio jatkaa ja kehittelee väitöskirjan aiheita?

 

Globalisaation varjoisat huoneet on selkeästi ja visuaalisesti yksinkertaisesti laadittu ekspositio, jossa tekijä osoittaa hallitsevansa laajaa ja monitieteistä tutkimuskirjallisuutta ja –keskustelua ja toisaalta kykenee viemään argumentaationsa eteenpäin uskottavasti. Kokonaisuus vakuuttaa lukijan ja saa hänet ajattelemaan narratiivin mahdollisuuksia tuoreella tavalla. Näitä samoja kysymyksiä on toki käsitelty aiemmassa tutkimuksessa myös Suomessa. Osan tästä tutkimuskirjallisuudesta Rainio tuokin esille ja osoittaa hallitsevansa. Jäin kaipaamaan Rainion ja Robertsin taiteellista kontekstia – ei vain muodon eli videoinstallaation vaan myös aiheiden tasolla. Siirtolaisuus, prostituutio ja kansallinen identiteetti ovat kaikki ajankohtaisia aiheita, joita monet taiteilijat ovat sivunneet ja käsitelleet työssään. Näiden teosten tuominen mukaan keskusteluun ei toki ollut tämän työn tavoite, mutta jotakin tästä kontekstista olisi hyvä kuitenkin osoittaa tuntevansa oman taiteellisen sisältökontekstinsa.

 

Rainio voisi myös kuvailla installaatiomuotoisen elokuvan katsomiskokemusta tarkemmin puhuessaan siitä eksposition alkupuolella, jotta asiaa tuntematon lukija hahmottaisi paremmin sen eron perinteiseen lineaariseen kerrontaelokuvaan. Myöhemmin kirjoittaessaan poliittisesta taiteesta, Rainio esittää, että katsoja on osallinen näihin valtasuhteisiin, mutta ei erittele mitä tällä tarkoittaa ja millä tasolla tämä väite tulisi ymmärtää. Myös kodista kirjoittaessaan Rainio tekee mielestäni liian nopeita johtopäätöksiä esittäessään, että koti on staattinen paikka, joka murtuu, kun siihen liitetään kotiutumisen prosessi. Tässä rakennetaan vastakkainasettelua joka mielestäni vahvistaa vastakkainasettelua staattisen ja dynaamisen / ennen ja nyt välille, joka ei välttämättä toisen tutkimusaineiston tai kirjallisuuden perusteella näyttäisi tältä. Toki on ymmärrettävää, että Rainio pyrkii purkamaan kansallisuuden, “juurien”, geneettisen alkuperän ja kodin välistä essentialistista sidettä, mutta toisaalta kodin, subjektin ja kulttuurin väliset sidokset ovat paljon muutakin, eivätkä välttämättä jähmeän staattisia. Lisäksi minua häiritsi eksposition lopussa väite, jonka mukaan videoinstallaatioiden katsojina olemme samoissa huoneissa pakolaisten, naiskaupan uhrien ja monikulttuuristen suomalaisten kanssa. Ehkä olisi kuitenkin syytä lieventää tai täsmentää tätä ilmaisua “samoissa huoneissa”, koska emmehän me ole samoissa huoneissa, emmekä me katsojina tiedä, onko kyse lavastetusta fiktiosta vai dokumentista. Kyse on kuitenkin elokuvallisesta representaatiosta ja vaikka tuo representaatio tulisi affektiivisesti “iholle” emme kuitenkaan saa unohtaa katsovamme esitystä. Videoinstallaatioiden materiaalista puolta ei ekspositiossa tuoda esille lainkaan.

 

Research: Taideperustainen toimintatutkimus Lapin ympäristökonflikteissa (26/01/2016) by Maria Huhmarniemi
nimetön/anonym/anonymous 03/10/2016 at 11:08

Kirjoittaja tarttuu rohkeasti vaikeaan ja tunteita herättävään aiheeseen: Lapin ympäristökonflikteihin. Ympäristökonfliktien lähestyminen taideperustaisen toimintatutkimuksen keinoin on lupaava lähtökohta. Tapaukset ovat edustavia ja valaisevat havainnollisesti Lapin ympäristökonfliktien moninaisuutta. Kirjoittaja tuntee hyvin konfliktien taustaa ja kontekstia sekä paikallisesti että laajemmalti. Hän selvittää erinomaisen selkeästi ja tiiviisti, miten erilaiset poliittiset ja ympäristölliset diskurssit valituissa tapausesimerkeissä liittyvät toisiinsa. Eksposition rakenne toimii hyvin ja sen eri kontekstit – paikallinen ympäristökonteksti, tutkimuskonteksti ja taidealan tuoma konteksti – erottuvat selkeästi toisistaan.

 

Ekspositio on tiiviisti sidottu toimintatutkimuksen kontekstiin. Toimintatutkimusta on toistaiseksi melko harvoin käsitelty taiteellisessa tutkimuksessa. Ekspositio väittää ja perustelee tapausesimerkein, että taidetta voi käyttää toimintatutkimuksen aineistona ja tutkimustulosten julkistamisen keinona. Tekijän taidehankkeiden päätavoite on alisteinen toimintatutkimuksen toiminnalliselle tavoitteelle: ympäristökonfliktien selvittelylle.

 

Eksposition tutkimukselliset lähtökohdat tulevat hyvin selville, samoin yhteiskunnalliset tavoitteet, mutta sen sijaan jää epäselväksi, miten tutkimus liittyy nykytaiteeseen ja mikä ylipäänsä on kirjoittajan taidekäsitys. Teksti sisältää lukuisia nykytaiteeseen ja taiteen tutkimukseen liittyviä yhdyssanoja, joita ei määritellä tai jotka määritellään suppeasti: biotaide, keskustelutaide, dialoginen taide, taiteellinen produktio, käsite- ja installaatiotaide, art&sci-produktiot, soveltava kuvataide, taideperustainen tutkimus, taiteellinen tutkimus. Lukijalle ei tule selväksi, miten kirjoittaja ymmärtää näiden käsitteiden keskinäisen suhteen, esimerkiksi biotaiteen suhteen art&sci-produktioihin, soveltavan kuvataiteen suhteen nykytaiteeseen ja taideperustaisen tutkimuksen suhteen taiteelliseen tutkimukseen. Keskeisin käsite, taideperustainen toimintatutkimus, tulee kuitenkin määritellyksi: sen avulla kehitetään “taiteeseen perustuvia menetelmiä ja työtapoja”, löydetään ”ratkaisuja ongelmiin” ja ”malleja tulevaisuusvisioihin”.

 

Taidehankkeen toteutustavaksi on valittu installaatio. Tekijä selvittää havainnollisesti installaatioilleen asettamansa tavoitteet: särkyvyyden ja arvokkuuden kuvaamisen, aktivismin ja poronhoidosta tiedottamisen. Tutkimustuloksina esitellyt installaatiot on valmiiksi ajateltu katsojan puolesta. Jäin kaipaamaan nykytaiteelle ominaista monitulkintaisuutta ja löytämisen iloa. Esimerkiksi perhosta kuvaava installaatio on rakennettu arvokkaista, kauniista ja särkyvistä materiaaleista, mutta perhosen taiteellisena esityksenä se on kuitenkin sangen kaavamainen ja raskas. Sen sijaan Marjamatkat-näyttely ja erityisesti sen yhteydessä järjestetty kokkaustapahtuma toimii erinomaisesti taiteen ja aktivismin välitilassa ja avaa kiinnostavalla tavalla keskustelua marjamaiden käytöstä. Marjankerääjiltä koottu haastatteluaineisto on jaoteltu ja tyypitelty ja kukin marjankerääjätyyppi on saanut oman esineitä ja valokuvia yhdistävän installaationsa. Näin syntynyt informatiivinen installaatio, joka muistuttaa etnografisen museon esillepanoa, on samalla myös hauska ja sopii erinomaisesti esittämiskontekstiinsa: tiedekeskukseen.

artists using the research catalogue

all artists


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Bergen Academy of Art and Design
RC portal of the Bergen Academy of Art and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Welcome to the online Research Catalogue of Codarts University of the Arts, Rotterdam. The catalogue is an online forum for our Master of Music students to share and develop their artistic research with their coach and network, and to publish the final results.
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts was born in the merger of the School of Dance and Circus, University College of Opera and Stockholm Academy of Dramatic Arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.