Exposition

Konsten att möta: från intution till examen i konst/vetenskap/lig högre utbildning (last edited: 2018)

Elisabeth Laasonen Belgrano
no media files associated
open exposition

About this exposition

Högskolepedagogisk konferens, Göteborgs universitet HKG 2015, (22/10) Utifrån den produktion av konstnärliga akademiska avhandlingar som i dag finns tillgängliga skulle man kunna hävda att den praktiska/konstnärliga kunskapen som ofta benämnts som 'tyst' inte längre är så tyst. Med anledning av detta blir frågeställningen i denna föredragning enligt följande: vad kan en medveten, nyfikenhetsdriven och lustfylld sammanflätning av teoretisk/linjär/objektiv/vetenskaplig och praktisk/icke-linjär/subjektiv/sinnlig kunskap få för effekt på lärande och undervisning inom högre utbildning? I föredragningen förs vi tillsammans in i ett posthumanistiskt och performativt ‘trassel’, med referens till de ”ömsesidigt formerande samspel (”intra-aktioner”) som föregår framträdandet av mänskliga och icke-mänskliga aktörer, diskurser och materialiteter”(Åsberg et al. 2012, s. 201; Barad 2007, 2011), där vi uppmärksammar hur lärande/undervisningen/ innehåll materialiseras, artikuleras och formas genom görande/praktik. När kunskapsinhämtning kaotisk smälter samman och ‘blir till’ (Atkinson 2015) uppstår en kunskap gen/om det oförutsedda, det rhizomatiskt överflödande och det nomadiska (Braidotti 2011). Resultat från det pågående forskningsprojektet “Vocal ornamentation ≈ Articulation ≈ Mattering” framträder som en röd tråd i ett virrvarr av trådar (Belgrano 2011), spår (Wallsten 2011) och fragment (Belgrano 2015). Intuitivt fångar vi upp sinnlig kunskap och knyter den samman med exempel från examensarbeten inom konstnärliga lärar/utbildningar. ‘Trasslet’ upplöses av och till och resultatet som synliggörs blir till en modell för lärande och undervisning där form inte kan särskiljas från innehåll och där utbildning kan skönjas som ett materialiserat snitt i en evinnerlig bildningskedja . Syftet med denna föredragning blir att bejaka ännu fler trassliga intra-aktiva samtal inom högre utbildning för att uppmärksamma hur undervisning och lärande kan utvecklas genom konst/utbildning/vetenskap-liga möten.
typeresearch exposition
keywordsperformativitet nymaterialism, estetiskt kunskapande, högre utbildning, nymaterialism
date22/10/2015
last modified26/03/2018
statusin progress
share statuspublic
affiliationHögskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/220274/220275


Simple Media

id name copyright license
220885 Barad on Critique EB2015 All rights reserved
220880 Latour on Critique EB2015 All rights reserved
220855 Jerusalem St Anne EB2014 All rights reserved
220715 magicmud Kuylenstierna 2014 Kuylenstierna 2014 All rights reserved
220709 kamp_neonhand.slutvers Kuylenstierna 2014 All rights reserved
220703 Att vända sig om Wallsten 2011 EB 2015 All rights reserved
220700 Anteckningar om spår (Wallsten 2011) EB2015 All rights reserved
220696 Minnesröresler (Krook et al. 2015) EB2015 All rights reserved
220691 Den här avhandlingen kanske inte finns (Helga 2015) EB2015 All rights reserved
220686 Jag börjar rita (Sten 2013) EB2015 All rights reserved
220685 Innhållsförteckning (OTTO) EB2015 All rights reserved
220673 Non-linear Thesis (Otto) EB2015 All rights reserved
220671 Arianna Tråd EB2011 All rights reserved

Comments are only available for registered users.