Luento 4.1.

EL LISSITZKY

Modulaatio: Onomatopoeettisesti


Arkrkr kihikihi tehhh tuutuuttuut rissirsirsir sssaaa

liiijijij kumumum mjee

hahaha jaajaajaa miejnmiejn lipisestshsth tipirititi,

siijjj cchhen

huouom mijmij otataotataotataota

kiininin mnit tätätätätä mät tätätätätä.

El lelelelel

Lisszszsz sit zzkyijij

ush koijoijioijoi

tva tva tva kaashhh tititikaash

taiaijaijai teijjrrjjrr lipliplip jangjongjung

rooruurooruu liinjliinj

muumuumumumuu toktoktoktoktok sheen

vävävävä litititi tätätätä jäjäjäjä nänänä.

taiaijaijai teijjrrjjrr lipliplip jangjongjung

luououoouooo

uuhuuhuu dendenden

symymymum bokbokbok lijnlijn

vävävävä lililili neelneelneel läääään.

Tätätätä mämämä

symymymum bokbokbok lijnlijn

eieieiei

olelelele

tunununun nishnish tetrtetrtetr tatatata vishvishvish saaaa

mimimi näänään

valvalval miinriijnmiin

muououo dodododon

omaaaaaa vaaaaa naaaaa,

jojojo jojojo jojojo

tehhh t t t y n n n ä ä ä ä

taijtaij

jojojo jojojo jojojo

maamaamaa ililililili mash shhaa

ole vha nnnaaa –

sesesese

onononononononon

uuhuuhuuhuu dendenden

maamaamaa ililililili mang ghaan

symymymum bokbokbok lijnlijn,

jojojojojojo kakokokokaka

perrrrr russssshh tujujujujuj

jaonjaon

onononon

oooooooo leeeee maaaaas saaaaa

ihzihzihz misztzt ztenztenzten

kakakak uttutututu tatatatata.

Konkokokokokonkon strukstrukstuk titititititititititi viiijviij stistististi

njennjen

Taiaijajaijaijai dedetdetdet

eijeijeijeijei

rikrikrikrik asthastuhast uuuuuutaaaaa

elelelelele ämämämämämäää

vajananananajan

orrrrrr gangajngajn ish ooioioii

siiiiii täääää.