Exposition

This is not / Dette er ikke (2018)

Anne Marthe Dyvi

About this exposition

en
The language of art is often poetic and abstract. Reduced and lawless in terms of grammar. I experience the poetic and abstract language as closer to the experienced world than the more concrete and descriptive language that is the norm in the majority of formulations in society. In my artistic practice at the moment, I work with color, movement and time. In the video medium. To say that art is a language is also an assertion, or a worn metaphor. We have no written language rules we agree upon in the arts, no defined alphabet. And maybe that's exactly what the making of art is? Creating form, while challenging form? Being the practitioner, and in that sense defining, in a landscape of concrete and abstract, in definite and indefinite and fluid and solid. To create while shaping the form of it, is something else than performing within a given formation. This contribution to a digital catalogue for artistic research are selections of my work, and thoughts, related to it translated into pieces of texts. Some pieces of text along with some video pieces as well as a print from a video, a so-called 'still'. They are selected to function in different constellations, and for several reasons. A collage as a method and a way to relate to my own work, and with the selection, emphasizes the content of the texts. I apply my own thesis discussed in the text upon my contribution 'here' *. My contribution appears in Vis – Nordic Journal for Artistic Research. The digital is representation. It is not. It is equally important to me that this contributed in form acknowledges that making a presence in an internet-based database is not without hyperlinks. It appears because the other is. * Where is 'here', what is 'here'? (Video and video with sound.) The visual material in this exposition is from the videos 'La ditt liv vitne'(2017), 'Essay on Colour'(2017) and Perceptual Cycle (2016). By Anne Marthe Dyvi.

no
Kunstens språk er ofte poetisk og abstrakt. Redusert og lovløst hva gjelder grammatikk. Jeg opplever det poetiske og abstraherte språket som nærmere den erfarte verden enn det mer konkrete og deskriptive språket som er normen i majoriteten av formuleringer i samfunnet. I min kunstneriske praksis for øyeblikket jobber jeg mye med farge, bevegelse og tid. I videomediet. Der er jeg på sporet av en språkkunnskap og stemme jeg kan kalle min egen. Men å si kunsten er et språk er også en påstand, eller en slitt metafor. Vi har ingen nedskrevne språklige regler vi er enige om i kunsten, inget definert alfabet. Og kanskje det er nettopp det som er kunsten? At man gir form mens man utfordrer form. Er en utøver, og i det er en som definerer, i et landskap av konkret og abstrakt, i bestemt og ubestemt og flytende og fast. Å gi form med form er noe annet enn å gi form innenfor form. Dette bidraget til en digital katalog for kunstnerisk forskning er et utvalg fra arbeidene mine, og et utvalg tanker, som er blitt tekster relatert til dem. Noen tekststykker sammen med noen videostykker samt et grafisk trykk fra en video, et såkalt ‘still’. De er valgt ut for å kunne fungere i flere ulike konstellasjoner, og av flere årsaker. En collage som metode og en måte å forholde seg til eget arbeid på, og som i utvalg understreker innholdet i tekstene. Jeg påfører meg mine egne teser fra tekstutvalget til å gjelde bidraget ‘her’*. Mitt bidrag opptrer i Vis – Nordic Journal for Artistic Research. Det digitale er representasjon. Det er ikke. Vel så viktig er det for meg at dette bidraget i form anerkjenner at det å lage en tilstedeværelse i en internettbasert database ikke er uten at det er hyperlenket. Det er fordi det andre er. * Hvor er ‘her’, hva er ‘her’? (Video og video med lyd) Det visuelle materialet i denne visningen er fra videoene 'La ditt liv vitne'(2017), 'Essay on Colour'(2017) og Perseptuell syklus (2016). Av Anne Marthe Dyvi.
typeresearch exposition
keywordskunst, art, Dyvi, Anne Marthe Dyvi, Media Arts, Contemporary art, Bergen, Norway, Video art, time based media, time, immateriality, light, artistic research
date25/09/2017
published08/04/2018
last modified08/04/2018
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/392748/392749/192/50
doihttps://doi.org/10.22501/vis.392748
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue0. VIS Issue 0


Simple Media

id name copyright license
392751 This is Not AnneMarthe Dyvi All rights reserved
392756 La ditt liv vitne still 5_Dyvi anne marthe dyvi All rights reserved
392778 Perceptual cycle for research catalogue 1 anne marthe dyvi All rights reserved
392801 clip 1 percept for research cat anne marthe dyvi All rights reserved
392839 clip 1a percept for research cat anne marthe dyvi All rights reserved
392850 clip 3 percept for research cat Anne Marthe dyvi All rights reserved
392863 clip 3 real percept for research cat Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392878 1 print Essay on Colour Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392882 Essay on Color still Dyvi 2017 Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392886 clip 4 La ditt percept for research cat anne marthe dyvi All rights reserved
392897 clip 2 percept for research cat Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392931 clip 0 la ditt for research cat Anne Marthe Dyvi All rights reserved
430960 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430966 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430971 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430973 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430975 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430977 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430981 knapp2 anne marthe dyvi All rights reserved

Comments are only available for registered users.