Stockholms Trädkalender 2018

The Stockholm Tree Calendar 2018

Björken i januari  - Humlegården, uppförd 20.1.2018, blog post på svenska

Birch in January - Humlegården, performed 20 January 2018, blog post in Swedish

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/01/21/med-en-bjork-i-januari/ 

Rönnen i februari -  Kräftriket, uppförd 4.2.2018, blog post på svenska

Rowan in February - Kräftriket, performed 4 February 2018, blog post in Swedish

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/02/05/pa-jakt-efter-en-ronn/

Asken i februari -  Långholmen, uppförd 24.2.2018, blog post på svenska

Ash in February - Långholmen, performed 24 February 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/02/24/asken-pa-langholmen/

Alen i mars - Hagaparken, uppförd 24.3.2018, blog post på svenska

Alder in March - Haga Park, performed 24 March 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/03/25/alarna-i-hagaparken/

Pilen i april - Ladugårdsgärdet, uppförd 21.4.2018, blog post på svenska

Willow in April - Ladugårdsgärdet, performed 21 April 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/04/22/piltradet-pa-ladugardsgardet/

Hagtornen i maj - Brunnsviken, uppförd 17.5.2018, blog post på svenska

Hawthorn in May - Brunnsviken, performed 17 May 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/05/17/hagtornen-i-brunnsviken/

Eken i juni - Hagaparken, uppförd 24.6.2018, blog post på svenska

Oak in June - Haga Park, performed 24 June 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/06/24/eken-i-hagaparken/

Järneken i juli - Bergianska trädgården, uppförd 26.7.2018, blog post på svenska

Holly in July - Bergius Botanic Garden, performed 26 July 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/07/27/jarneken-i-bergianska-tradgarden/

Hasselbusken i augusti - Djurgården, uppförd 27.8.2018, blog post på svenska

Hazel in August - Djurgården, performed 27 August 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/08/27/hasselbusken-pa-djurgarden/

Vinrankan i september - Rosendals trädgård, uppförd 18.9.2018, blog post på svenska

Vine in September - Rosendal Garden, performed 18 September 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/09/19/vinrankan-i-rosendals-tradgard/

Murgrönan i oktober - Kungsholmsstranden, uppförd 19.10.2018, blog post på svenska

Ivy in october - Kungsholmsstranden, performed 19 October 2018, blog post in Swedish.

https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/10/20/murgronan-vid-kungsholms-strand/

Vassen i november - Djurgårdsbrunnsviken, uppförd 23.11.2018, blog post på svenska

Reed in November - Djurgårdsbrunnsviken, performed 23 November 2018, blog post in Swedish. https://artisticresearchinstockholm.wordpress.com/2018/11/23/vassen-i-djurgardsbrunnsviken/

Flädern i december - Kungsholms strands pulkabacke, uppförd 4.12.2018, blog post på svenska

Elder in December - Kungsholms Strands Pulkabacke, performed 4 December 2018, blog post in Swedish. 

Börja från början.

Börja där du slutade.

Börja med det som inte kom med innan.

Börja i mitten.

Börja med en björk.

 

Ta ett träd

   (men inte vilket som hellst)

och ta dig upp i det

   (på något sätt).

Ta i trädet, njut och

                                ta i trä.

 Hitta en gammal rönn i en park

- svårare än man kunde tro,

då de växer i varje snårskog -

sök spår av bärklasar som bevis.


I brist på rönn (Sorbus aucuparia),

nöj dig med en oxel (Sorbus intermedia),

kliv upp och sitt ner.

Hälsa på en gammal ask.

Sitt kvar en stund.

Lyssna på omgivningen.

Betrakta grannskapet.


Njut av möjligheten att gå därifrån.

 

Att hitta en al är ingen konst


Att hitta en al som har plats för dig

kan vara svårt.

Den kan se helt lovande ut i sig,

men trotsa hårt.

 

Bjud till, lämna din bekvämlighetszon.

Vrid dig med grenarna.

Men finner ni inte en gemensam ton,

dra vidare, pröva med grannarna. 

 

 

Ett pilträd som är många


En ålderstigen jätte med gamla delar och unga,

men inga videkissor.

Är det en han eller en hon?

I motsats till andra träd är pilar antingen eller.

 

När man blir gammal är det klokt att ligga lågt och vila,

så att man orkar med nya skott och grenar också.

 

Tack att jag fick sitta med dig, på dig, en stund

 

Hagtornen


Arten avgör inte allt,

det är värt att pröva:


En särskild individ av taggig, snårig hagtorn

kan bjuda på en tjock och slät gren 

att vila på.

Den bästa eken


Den bästa eken att sitta i

är inte den äldsta,

inte den största och inte heller den minsta,

inte den högsta, tjockaste och ståtligaste.


Den bästa eken att sitta i

är den som har grenarna lagom lågt

och tillräckligt tjocka att tåla

en människas tyngd.

Järneken


Hur umgås man med en utrotad buske?

Med lite tur kan man hitta den på ett reservat – en botanisk trädgård

Men sen då:

Går det att stödja sig på taggiga blad?

Kan man hålla en kvist i handen?

Att sitta med snåret i ryggen känns i alla fall tryggt. 

Hasseln


Hasselnötter är lätta att känna igen - men de finns inte varje år.

Det tar tid för trädet att producera sådana energiknippen.


Se efter blivande hängen istället.

De formas redan på hösten för att blomma på bar kvist


De smala trädstammarna är ofta starka,

men sällan böjda så att man kan sitta på dem.

Ifall du hittar en, njut!

 

Vinrankan


Vinrankan är inget träd,

vad än de gamla kelterna må säga

Hittar du en på nordliga breddgrader,

är det troligen i en trädgård.

 

Om trädgården är öppen för allmänheten,

då får du lov att dela plantan med andra,

och göra bekantskap med den möjligast diskret

 

 

Murgrönan som farmakon


Stick in huvudet i murgrönan och begrunda

paradoxen med läkemedel och gift.

Murgrönan renar luften inomhus, särskilt från benzen,

men är giftig, farlig för hundar och kan irritera huden.

Den blommar på hösten och bär frukt på våren, 

pryder kala murar, men bryter också ner dem,

höljer naken mark i grönska, men kväver träd och kan kuva en ek.

 

 

Vassen


Gå in bland vassen

med eller utan vadarstövlar

beroende på stranden,

stå mer eller mindre dold från stigen,

lyssna på de förbipasserande kommentera

kameran och din väska.


Svaja lite.

Flädern

 

Ät inte fläderns svarta bär 

utan att först koka dem.

Blommorna blir bättre saft.

Men luta gärna mot det lilla trädet 

och njut av dess färska bark.


Betrakta folk som går förbi.

Ifall de stirrar på dig

titta tillbaka,

då vänder de sig bort.


Begin in the beginning.

Begin where you ended.

Begin with what did not fit in before.

Begin in the middle.

Begin with a birch.


Take a tree

   (but not any tree)

get up in the tree

   (in some way)

Touch the tree, enjoy and

                                          touch wood.

  

Find an old rowan in a park

- harder than you'd think,

while they grow in every thicket -

look for signs of berries as evidence.

 

For lack of rowan (Sorbus aucuparia),

make do with a Swedish whitebeam (Sorbus intermedia),

climb up and sit down.

Visit an old ash.

Stay for a while.

Listen to the surroundings.

Look at the neighbourhood.

 

Enjoy your possibility to leave the place.

To find an alder is no big deal


To find an alder with a suitable space 

could be more tricky.

It might look inviting as a place,

but still resist firmly.

 

Make an effort, leave your comfort zone.

Bend with the branches.

But, if you don’t find a common tone,

move on and try with the neighbors.

A willow that is many

 

An aging giant with old parts and young ones,

but no catkins.

Is it a he or a she?

Unlike other trees, willows are either or.

 

When getting old it is wise to lay low and rest,

in order to manage new shoots and branches, too.

 

Thank you for letting me sit with you, on you, for a moment.

 

 

The Hawthorn


The species does not determine everything,

it is worth a try:


A specific individual of spiky, brushy hawthorn

can provide a smooth and solid branch

to rest on.

The Best Oak


The best oak to sit in

is not the oldest one,

not the biggest, and not the smallest one,

not the tallest, thickest nor the most grand.  

 

The best oak to sit in

is the one with branches sufficiently low 

and thick enough to bear 

the weight of a human 

The Holly 


How do you mingle with an eradicated shrub?

With some luck you can find it in a reservation – a botanic garden

But then:

Can you brace yourself on prickly leaves?

Can you hold hands with a twig?

To sit with the shrub in your back feels anyhow safe.

The Hazel


Hazel nuts are easy to recognize - but they do not appear every year.

The tree needs time to produce such bundles of energy.


Look for emerging catkins instead.

They form already in autumn to bloom early on bare branches.


The thin tree trunks are often strong,

although rarely bent so one can sit on them.

If you find one, enjoy!

The Vine


The Vine is not a tree,

whatever the old Celts might say.

If you find one on northern latitudes,

it is probably in a garden.

 

If the garden is open to the public,

You have to share the plant with others,

and make acquaintance with it as unobtrusively as possible.

The Ivy as pharmakon


Put your head into the ivy and consider

the paradox of medicine and poison.

The ivy cleans the air indoors, especially from benzene,

but is poisonous, dangerous for dogs and can irritate the skin.

Blossoming in Autumn, it bears fruits in Spring,

decorates bare walls but also makes them deteriorate,

covers naked soil in greenery, but strangles trees and can overcome an oak.

The Reed


Walk in among the reeds

with or without wading boots

depending on the shore,

stand more or less hidden from the path,

listen to passers-by comment

the camera and your bag.


Sway a little.

The Elder 


Do not eat the black elderberries

without boiling them first.

The flowers make better juice.

Do lean, however, against the small tree

and enjoy its fresh bark.


Watch people passing by.

If they stare at you

return their gaze,

and they will turn away.

AA