LES PETRICHOR HER

FORSIDE           SOUNDING MATTER PÅ F15           RESONANS PÅ HOK           INTERFERENS PÅ LYDGALLERIET           PETRICHOR           REFERANSER           TAKK TIL

PETRICHOR

TEKSTER FRA FORSKNINGEN, SAMLET I 2020

 Det kunstneriske utviklingsarbeidet Responsivt rom – en lytting inn i materialitet har utviklet seg gjennom arbeid med flere installasjoner som ble vist ved prosjektets kunstneriske sluttvisning Sounding Matter ved Galleri F15 i Moss vinteren 2020. Petrichor er en tekstsamling som har blitt til underveis i prosessen. Den bærer i seg spor av tanker, spørsmål, observasjoner og innsikter som har utviklet seg parallelt og er vevd sammen med de kunstneriske prosessene. Det samlede forskningsarbeidet er dokumentert og formidlet i en nettbasert eksposisjon på Research Catalogue, hvor denne tekstsamlingen også inngår, og Petrichor er uløselig knyttet til resten av materialet i denne fremleggelsen (verksdokumentasjon, verksbeskrivelser og formidlingsmateriale). Tekstsamlingen er formatert for å leses online på Research Catalogue.

 

Petrichor ringer rundt forskningens mulighetsrom gjennom en struktur av individuelle tekster, organisert i en kapittelinndeling som veileder leseren gjennom forskningens hovedtematikker. Inndelingen er strukturert på en slik måte at tekstene i sin rekkefølge beskriver forskningsprosessen over tid.

Samlingen begynner med et famlende, nærmest poetisk parti i kapitlet Hildringer, disse tekstene er aktive søk inn i det tematiske. Videre omhandler kapitlet Et eget språk prosessen med å finne frem til de ulike språkene forskningen rommer og relasjonen mellom dem. I kapitlet som heter I atelieret tar tekstene oss med inn i det praktiske arbeidet. Og i kapitlet Oppsøkt synestesi – modus, materialitet og komposisjon omkranses forholdningssett og relasjonelt arbeid med materialitet i tverrfaglig komposisjon. Tid og sannhet handler om vår væren i verden og erfaringen av den, og tekstene i kapitlet Sirkulær/Singulær beskriver hvordan dette følger med inn i atelieret og blir del av det kunstneriske arbeidet. Ansamling omhandler det immersive og det å lytte i utvidet forstand, og videre ringer disse tekstene rundt spørsmålet om hva et individ er. I Avslutning diskuterer tekstene verksplassering, disiplinær orientering og hvordan forskningens arbeid plasserer seg i relasjon til omverden.


Jeg ser på det praktiske kunstneriske arbeidet og refleksjonsdelen som to materialer som sammen utgjør en undersøkelse av et område. Arbeidene er ikke svar på refleksjonen, refleksjonen ikke spørsmål eller svar utledet fra arbeidene. De er aktive undersøkelser i ulike medier som leier hverandre gjennom et forskningsforløp. Jeg liker tanken på at disse ulike delene går i søkekjede gjennom en åker ved navn «forskningsprosjektet».