<  March 2020


Himmel & Hav / Sky & Sea 

Himmel & Hav samler 9 platåer eller verdener i et nytt grep, og skaper en reise i tid og rom fra framtiden og tilbake til begynnelsen; Teatret, Universet, Technoverden, Plastverden, den Grønne verden, den Dansende verden, Havet, Havbunnen og Under havbunnen / ut i det ukjente. 


Her en artikkel skrevet sammen med dramaturg Elena Perez for Nordic Theatre Studies temanummer om Antropocen:


Hovik, L. & Pérez, E. (2020) Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies, 32 (1) 99-120.

 

 

Under et lite glimt fra Havets Bunn:

Himmel og hav! Hva i all verden er dette? Er det hode eller hale? Er det fugl eller fisk? Er den pelsfuglen en løve eller kylling? Er det en sjøanemone med to hoder? En flyvende himmelfisk? 

Himmel & Hav handler om rare dyr og forvandlinger, og er skapt som en reise gjennom lag på lag av verdener. Forestillingen er en del av det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk, som undersøker betydningen av affekt i teater for barnehagebarn. Prosjektet har utviklet seg gjennom mange ulike versjoner, og Himmel & Hav spilles nå i to versjoner, en med musikk og sang for babyer (0-2 år), basert på Baby Becomings (2019), og en med tekst og dialog med barna (3-6 år), basert på Begynnelser (2018).

 

I møte med kunst og teater bruker de minste barna først og fremst kroppen og sansene, mens de eldre barnehagebarna ofte har en velutviklet fantasi som her får lov til å spille med i forestillingen. 

Vi ønsker å komme dem i møte uten å definere og kategorisere verden, men forsøker å unngå de faste båsene vi er vant til å sortere virkeligheten i. Altfor fort blir fantasien bundet og sortert i allerede definerte bokser og begreper; rett eller galt, svart eller hvitt, bra eller dårlig, sterk eller svak? I stedet leter vi etter mellomrommene og smutthullene: Skjulte verdener som kan rulles ut, avdekkes, løftes opp eller forsvinne. Rare dyr som kan være menneskelige eller mekaniske. Mennesker som kan likne fugl eller fisk, og musikk som kan berøre både himmel og hav. Forestillingen bruker både tullespråk, fortelling og dialog med barna underveis. Vi undrer oss sammen med barna over hvordan det var før alt ble til, og vi bruker fantasien til å dikte opp dyr som ikke finnes, men som kanskje har vært, og som i alle fall kan skapes i teatret!

 

Teater Fot har laget mange forestillinger for de minste, og tilbyr musikalske teateropplevelser med barnepublikummet tett på, slik at barna kan bli med på teaterleken. Himmel & Hav (0-2 og 3-6) er videreutviklet fra alle de tidligere versjonene, med ny og bearbeidet tekst av Marte Huke.

Vi hadde planlagt nypremiere i mars men ble stoppet av korona-pandemien og smittevernsrestriksjoner. Nå er nypremiere satt til Rosendal Teater 18. oktober 2020.

Sky and Sea! What on Earth is this? Is it head or tail? Is it a bird or a fish? Is that furry creature a lion or a chicken? Is it a sea anemone with a double head? A flying skyfish?

Sky & Sea is a kind of timetravel - from the future and back to the beginning. It is about unknown and weird animals, how they transform though layers of different worlds or worldings. This performance is part of the artistic research project Neither Fish nor Fowl / Verken Fugl eller Fisk in which the investigation of affect and the significance of affect in Theatre for Early Years is key.

The performance has been going through several versions and is now presented in two; one theatre concert for babies (0-2 years) based on Baby Becomings, and one with text and dialogue with the children based on Begynnelser (3-6 years)

When encountering art and theatre the very young children use their bodies and their sensuous knowledges, while the elder children often use their fresh and playful fantasy. We open the door for the elder children to interplay with the performers activating their imagination, attempting to meet them without predefined answers. We try to avoid the narrow categories in which we are used to organize the world. Soon enough the childrens fantasies are restricted and conceptualized: Right or wrong, black or white, good or bad, strong or weak? Instead we search for the gaps in between, the mousehole or the line of flight: Discovering worlds underneath, moving the waves, lifting the sky or make it disappear. Animate materials, create weird animals which can be human or non-human like some unknown bird or fish. Playing musical refrains that can touch the sky or the sea.

 

The performance use babbeling language, storytelling, and dialogue with the children. Wondering together with them about how the world was before everything. What was the world like before us and before the theatre, before animals and plants and stones?

 

Teater Fot has made series of performances for Early Years since 2004, and always offer musical experiences with the audience close up, often inviting them to play on stage. Sky & Sea is based on all the previous versions, with a new and better text written by Marte Huke. We planned to do this resumption in March 2020, but was prevented by the corona virus pandemic and restrictions. Now the new premiere is set at Rosendal Teater October 18.th.2020.

 

Sky & Sea collects 9 plateaus or worldings in one performance, and creates a timespace travel from the future and backwards to the beginning: The Theatre, Yhe Universe, Tehcnoworld, Platic World, The Green World, the Dancing World, The Ocean Space, the Seabed and the Under Seabed Unknown World.  


This is an article written together with dramaturge Elena Pérez for the Nordic Theatre Studies special issue on the Anthropocene: 


Hovik, L. & Pérez, E. (2020) Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies, 32 (1) 99-120.