From the Pine - Männyltä - Från tallen

Alumna talk to the graduating students at Theatre Academy, Helsinki 15.12.2023, in three languages. English here marked as green:Arvoisa dekaani, arvoisat maisterit, hyvät kuulijat ja muut läsnäolijat

 

Ärade dekan, ärade magistrar, bästa åhörare och andra närvarande

 

Honored dean, honored masters, dear listeners, and others present:

 

 

Kun otin vastaan haasteen puhua tässä tilaisuudessa tuli ensimmäisenä mieleeni silloisen näyttelijäntyön professori Vesa Vierikon puhe valmistuville vuosia sitten. Latinistina hän muistutti, että magister tarkoittaa opettajaa, kun taas minister tarkoittaa palvelijaa. Tänään tuntuu, jos mahdollista vieläkin tärkeämmältä muistaa, että taiteilijoiden velvollisuus on opettaa poliitikoille mikä on tärkeää. 

 

Det första jag kom att tänka på när jag tog emot utmaningen att tala idag var professor Vesa Vierikkos tal för många år sedan, där han påminde att magister betyder lärare, medan minister betyder tjänare. Och idag är det minst lika viktigt att minnas, att det är konstnärernas plikt att undervisa politikerna i vad som är viktigt.

 

When thinking of what to say today I remembered a talk by professor in acting Vesa Vierikko years ago, where he reminded that in latin ‘magister’ (or master) means teacher, while ‘minister’, means servant. And today it seems even more important to remember that it is the duty of artists to educate politicians in what is important.

 

Toinen asia, joka tuli mieleeni, oli sitaatti kirjailija Amitav Ghoshilta, 

En annan sak jag kom att tänka på är ett citat av författaren Amitav Ghosh,  

I remembered a quote from The Nutmeg’s Curse: Parables for a Planet in Crisis

 

“This is the great burden that now rests upon writers, artists, film­makers, and everyone else who is involved in the telling of stories: to us falls the task of imaginatively restoring agency and voice to nonhumans. As with all the most important artistic endeavors in human history, this is a task that is at once aesthetic and political – and because of the magnitude of the crises that besets the planet, it is now freighted with the most pressing moral urgency.” (Ghosh 2021, 204.

 

Detta är den stora börda som nu vilar på alla författare, konstnärer, filmskapare och alla andra som berättar historier: på oss ankommer det att genom fantasin återge röst och agens till de icke-mänskliga. Liksom alla de viktigaste konstnärliga strävandena i mänsklighetens historia är uppgiften samtidigt estetisk och politisk – och på grund av omfånget i den kris som anfäktar planeten, är den nu belastad med en brådskande moralisk angelägenhet.

 

Eli tämä on se suuri taakka, joka nyt lepää kirjailijoiden, taiteilijoiden, elokuvantekijöiden ja kaikkien muiden tarinankertojien harteilla: meidän tehtävämme on palauttaa toimijuus ja ääni ei-inhimillisille olennoille. Kuten kaikki tärkeimmät taiteelliset pyrkimykset tämäkin tehtävä on samalla kertaa sekä esteettinen että poliittinen – ja planeettaa piinaavan kriisin mittavuuden takia se on nyt pakottavan moraalisen kiireen painostama. 

 

Jos näin on, minun olisi ehkä syytä kysyä neuvoa joltakulta muulta, tuumin. Ja niinpä menin tapaamaan erästä mäntyä. 

Alltså beslöt jag mig för att fråga om råd av en tall. 

Thus, I decided I’d better ask a pine tree for advice.

 

Video made 9.12.2023 in Lill-Jansskogen in Stockholm shown as part of the talk to the graduating students at Theatre Academy, Helsinki 15.12.2023

Hello dear Pine, nice to see you. It's a long time, I guess two years, when I was here before.

Tervehdys mänty, hauska nähdä pitkästä aikaa. Melkein kaksi vuotta on kulunut siitä kun viimeksi täällä kävin.

Kära tall, roligt att se dig igen. Det är länge sedan jag var här senast, två år sedan tror jag.

We used to speak English or I used to speak English to you and you would then speak with your volatile chemicals I guess, but now I've decided to use all the three languages that I somehow can speak.

Silloin pari vuotta sitten yleensä keskustelimme englanniksi tai minä puhuin sinulle englantia ja sinä vastasit haihtuvilla kemiallisilla yhdisteillä tai mikä sinun kielesi sitten onkaan. Mutta tällä kertaa olen ajatellut puhua kolmella kielellä, niillä kolmella kielellä, jotka jotenkuten hallitsen.

Ja, så senast vi träffades brukade jag tala engelska med dig och så svarade du med ditt eget språk, någon slags flyktiga kemiska föreningar antar jag. Men den här gången har jag tänkt att tala på tre olika språk, de tre språk som jag någorlunda behärskar.

And the reason for this is that I have the great honour to give a speech to graduating artists at the Theatre Academy, and I thought I would come to you and ask for advice.

Syynä tähän monikielisyyteen on se, että minulla on suuri kunnia pitää puhe valmistuville taiteilijoille Teatterikorkeakoulussa. Ja ajattelin tulla sinun luoksesi kysymään neuvoa sitä varten.

Ja, så orsaken att jag använder tre språk är för att jag har den stora äran att hålla ett tal för unga konstnärer som utdimitteras från Teaterhögskolan. Och jag tänkte att jag skulle komma till dig och be om råd helt enkelt.

I guess there are some basic things that you would like me to remind them, like the importance of adjusting to circumstances, but also creating your circumstances, as you do.

Ja kuvittelisin, että on muutamia asioita, joita toivoisit minun muistuttavan heille, näille nuorille taiteilijoille. Ja niiden joukossa ajatus siitä, miten tärkeä on sopeutua olosuhteisiin. Mutta myös ikään kuin luoda omat olosuhteensa, niinkuin sinäkin teet.

Och jag kan tänka mig att det finns några saker som du tycker att jag borde påminna de där unga konstnärerna om, bland annat vikten av att anpassa sig till omständigheterna, men också att skapa sina omständigheter, som du gör, alltså både och.

Another thing might be the importance of accepting and nourishing change, continuous growth, but also falling apart, good years and bad years.

Toinen asia on varmaankin kyky sopeutua, mutta myös ravita muutosta, prosesseja, sitä, että kaikki muuttuu, jatkuvasti kasvaa mutta myös tuhoutuu, oksia murtuu. On hyviä vuosia, on huonoja vuosia.

En annan sak är det där med att acceptera och på något sätt stöda eller uppmuntra processer. Att växa ständigt, men också att acceptera att saker dör bort, grenar faller av, vissa år är bra och vissa år är sämre.

Of course, there are many things, like, I mean you're like an example of resilience, but I like to think that it could be good to remind them of striving for the light as you do, always looking for the light.

On tietysti moniakin asioita, joita sinulta voisi oppia ja, mutta yksi asia josta minä jotenkin haluaisin muistuttaa on se miten sinä jatkuvasti pyrit kohti valoa, eli valoa kohti.

Och det finns alltså många saker som vi kunde lära oss av dig och som jag kunde påminna om, men en sak som jag själv tycker väldigt mycket om är hur du ständigt strävar till ljuset. Så det där att ha som ett råd att söka sig till ljuset, det kunde vara bra.

Perhaps this is enough for starters. I have to think if there is something else, but for now I say, thank you for this advice.

Ehkä olisi muutakin. Minun täytyy ajatella vielä muistuisiko mieleeni jotain muita opetuksia sinulta, mutta tässä vaiheessa tämä riittänee, eli suuri kiitos näistä neuvoista.

Och jag skall alltså fundera ännu om jag kommer på något annat som jag har lärt mig av dig men det här räcker väl för den här gången så då säger jag bara ett stort tack för de här råden.

So, have a nice winter and take care.

Eli oikein hyvää talvea ja voi hyvin.

Ha en riktigt fin vinter och sköt om dig.

End of the talk, after the video, in three languages. English here marked as green:

 

Tähän on lisättävä, että toki mänty kurottaa kahteen suuntaan, ylöspäin valoon mutta myös alaspäin, maan uumeniin, josta se imee ravintoa. Ja niin taiteilijakin joutuu tekemään. 

 

Här måste jag tillägga att en tall givetvis strävar åt två håll, upp mot ljuset men också ner i jorden för att suga åt sig näring. Och det blir en konstnär också tvungen att göra.

 

I must add that a pine tree is really striving in two directions, up towards the light but also downwards, into the soil for nourishment. And that is what an artist also must do.

 

Lisäisin vielä yhden taidon, joka on ollut itselleni ratkaiseva. Kyky sanoa ei, kieltäytyä kaikesta siitä, mikä ei tunnu oikealta, mikä vie väärään suuntaan, mikä ei auta löytämään oikeaa reittiä, vaikka se tuntuisi järkevältä tai houkuttelevalta tai muiden mielestä välttämättömältä. -  Jos kyky sanoa ei on tärkeää alkuvaiheessa, on jossakin vaiheessa olennaista myös osata sanoa kyllä, ja uskaltaa kokeilla jotakin muuta, jotakin mikä ei ole sitä ominta. Minä olin yli neljäkymmentä ennen kuin ymmärsin, että voin sanoa myös kyllä. Ja ehkä se onkin olennaista tänään, itse kullekin, malttaa etsiä ja löytää jotakin mille voi sanoa kyllä. 


Jag skulle vilja tillägga en färdighet som varit viktig för mig. Konsten att säga nej, att avböja allt det som inte känns rätt, som för i fel riktning, som inte hjälper en att hitta den rätta rutten, även om det skulle kännas klokt eller lockande eller nödvändigt enligt alla andra. - Om konsten att säga nej är viktigt i början så är det i något skede också väsentligt att kunna säga ja, att våga pröva på något annat, något bortom ens egna fält. Jag var över fyrtio år innan jag förstod att jag kan också säga ja. Och kanske det är väsentligt i dag, för envar, att ha tålamod att söka och finna något som man kan säga ja till. 

 

I would like to add one ability that has been important for me. The skill to say no, to decline everything, which does not feel right, which leads in the wrong direction, which does not help in finding the right route, even if it would seem wise or attractive or necessary according to everybody else. – If the skill to say no is important in the beginning, at some point it is also crucial to be able to say yes, to dare try something else, something beyond one’s own turf. I was more than forty years old before I understood that I could say yes, too. And perhaps that is essential today, for each of us, to have patience to seek and find something one can say yes to.

 

Paljon onnea teille, jotka nyt olette sillä matkalla!

Lycka till för er som nu är på den resan!

Good luck to all of you who now are on that journey!