Øyvind Brantsegg

  


New creative possibilities through improvisational use of compositional techniques


NTNU, Institutt for musikk

NTNU, Department of Music

Viva voce:

03 June 2008

 

Supervisor(s):

Carl Haakon Waadeland

Ivar Frounberg (co-supervisor)

 

Assessment committee:

Dr. Victor Lazzarini, NUT Maynooth, Ireland

Lawrence Casserley, Composer, utøver, computer musician, London

Magnus Lie Hetland, Associate Professor, Institutt for datateknikk og informasjonsvitskap, NTNU

The project “New creative possibilities through improvisational use of compositional techniques, - a new computer instrument for the performing musician” is part of the Program for Research Fellowships in the Arts. It explores the artistic potential in the cross-over between real time composition and improvisation. A computer based instrument that facilitates improvisational exploitation of composition techniques is developed as part of the project.

 

The artistic documentation was updated January 11th with material from the live performance in Trondheim December the 1st 2007.

Signal flow charts for the audio installations were also added the same date.


The written reflection was completed on January 11th, and the project documentation can now be considered complete.

 

More information

 

 

Nye kunstneriske muligheter ved improvisatorisk bruk av komposisjonsteknikker

- et nytt computerinstrument for utøvende musikere

 

Faglig fokus: Utgangspunktet for stipendiatprosjektet, er et ønske om å arbeide med tematikken i krysningsfeltet mellom komposisjon og improvisasjon. Det fokuseres på fremføringsaspektet.

 

Stipendiatarbeidet består av tre hovedelementer:

 

  1. Utforsking av det kunstneriske potensial som ligger i krysningspunktet mellom sanntids komposisjon og improvisasjon.
  2. Å utvikle et nytt instrument som muliggjør improvisatorisk bruk av komposisjonsteknikker.
  3. Fremføring av musikalske verker som gjør bruk av verktøyet, alene eller i samspill med ulike utøvere.

 

Intensjonen med stipendiatarbeidet er å lage musikk med nye innfallsvinkler til feltene komposisjon, improvisasjon og samspill, og med bruk av en utvidet klangpalett. Det nye instrumentet implementeres som et dataprogram for lydbehandling, hvor komposisjonelle rutiner er innebygd som en del av instrumentet.

 

En rekke komposisjonsteknikker er vanskelig å benytte i en improvisert sammenheng fordi de bygger på konstruksjoner som vanskelig lar seg bruke intuitivt ved direkte spill på tradisjonelle instrumenter. Som eksempel kan nevnes serielle teknikker. I et databasert instrument vil derfor mulighetene ligge bedre til rette for å bruke disse teknikkene intuitivt og improvisatorisk. Man har større grad av frihet til å automatisere de konstruerte delene i noen grad.


Live sampling er en relevant teknikk for å generere og velge ut materiale. Det er viktig metode i prosjektet fordi den danner grunnlag for en umiddelbar innfallsvinkel. Dette gir seg også utslag i en tilleggsdimensjon i opplevelsen av musikken, både for utøver, komponist og publikum. Det er ønskelig å utnytte lydkildematerialet fra live sampling maksimalt. Klangbehandlingsteknikker kjent fra elektroakustisk musikk brukes som variasjonsformer for lydmaterialet, i tillegg til overordnede strukturelle komposisjonsteknikker. En ny lydgenerator basert på partikkelsyntese utvikles som en del av instrumentet.