Berit Norbakken

 

Grenseland - i stemmen

 

Norges Musikkhøgskole

Norwegian Academy of Music

Disputas: 13 mai 2024

 

Veiledere: 

Elisabeth Laasonen Belgrano (hovedveileder)
Voice artist / PhD in Performance, Priest Candidate Church of Sweden, Existential counsellor

Kate Maxwell (biveileder)
PhD, Professor i musikkhistorie, teori og analyse UiT Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomité:

Mona Julsrud, professor, Norges musikkhøgskole (komiteleder)

Anna Lindal, musiker, professor emerita, Stockholms konstnärliga högskola
Rolf Hughes, Director of Education, EIT Culture & Creativity, tidligere professor ved KU Leuven

Dette prosjektet er en kunstnerisk utforsking av stemmens klanglige egenskaper, med utgangspunkt i en klassisk utøverpraksis, og av spenningsfeltet som oppstår mellom tradisjon, teknikk, stil og sjanger når disse konfronteres med hverandre og hybridiseres. Dynamikken mellom elementene som veves sammen, utforskes gjennom begreper og konsepter hentet fra Karen Barad: diffraksjon, intra-aksjon, agentisk kutt, re-turning og entanglement. Jeg lanserer begrepet diffraktiv refleksjon som metode for å anse materialer på nytt gjennom intra-aksjon og sammenvevinger av spacetimematter. Fortiden åpnes opp for å anses på nytt, når tid /rom blir rekonfigurert, kuttet sammen-med/fra, og vevet sammen i nye relasjoner gjennom diffraktiv refleksjon. Alle delene i prosjektet, aktivitet og eksposisjon, er forbundet – entangled. Området undersøkelsene foregår i, defineres som Grenseland. Arbeidet viser hvordan en kan åpne opp – og utfordre – en etablert praksis ved å ta i bruk nye og uvante grep fra andre praksiser.

 
Berit Norbakken har vært ansatt som stipendiat ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet, og disputerer for ph.d.-graden ved Norges Musikkhøgskole.